Felhasznált irodalom

grepalya | 2012. ápr. 14.

15%-kal csökkent a pártok költségvetési támogatása – EKINT: A döntés csak tovább rontja a pártfinanszírozás állapotát (2010): Jogi Fórum, július 27.
http://www.jogiforum.hu/hirek/23514#axzz1MGQXSQJa

2009-ben befejezett munkaerő-piaci programok hatékonyságának értékelése. Gyorsjelentés (2009): Foglalkoztatási és Szociális Hivatal.
http://internet.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_stat_fobb_aktiv_eszkozok_merop_2009

A 2005-ös érettségi vizsga eredményeinek elemzése (szerk. Einhorn Ágnes) (é. n.): Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/2005-os-erettsegi-110408

A 2006-os érettségi vizsga eredményeinek elemzése (é. n.): Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/2006-os-erettsegi-20110408-1

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az európai digitális menetrend (2010):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FINHU:PDF

A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának szolgáltatási és szervezeti modellje (2009): Szilvási Léna et al. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest.
http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/03_01_Biztos%20Kezdet%20Gyerekhazak%20Szervezeti%20es%20Szolgaltatasi%20Modell.pdf

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja (2008): Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, Korintus Mihályné dr., Rózsa Judit. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest.
szmi.hu/download.php?file_id=179

Addressing the socioeconomic determinants of healthy eating habits and physical activity levels among adolescents (2006): WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98231/e89375.pdf

A HEFOP 3.1 intézkedés értékelése (2007): Expanzió Humán Tanácsadó Kft., Budapest.
http://www.nfu.hu/hefop_ertekelesek

A készségek mentén szakadt a munkaerőpiac (2010): Napi gazdaság, október 14.
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=461669

A középiskolai oktatásba lépők vizsgálata (2009): Lásd Adatbázisok.

A magyar fiatalok gazdagságra vágynak (2008): GfK-Hungária Piackutató Intézet, Budapest.
http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/press_20080116_h.pdf)

A magyar információs társadalom fejlődésének tanulságai, a közeljövő kihívásai (2009): Információs Társadalom- és Trendkutatási Alapítvány, Budapest.
http://www.ittkalapitvany.hu/menet_docs/07_01_mo_inftars_fejlodesenek_tanulsagai.pdf

A Magyar Köztársaság Kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról (2005): Oktatási Minisztérium, Budapest.
http://www.allamreform.hu/letoltheto/oktatas/hazai/A_Magyar_Koztarsasag_Kormanyanak_strategiaja_az_egesz_elet.pdf

A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága (2008): Összegző, helyzetfeltáró tanulmány. Állami Számvevőszék, Budapest.
http://www.asz.hu/ASZ/tanulmanyok.nsf/0/79ed5720b293ebc9c12574f30031b5c7/$FILE/t206.pdf

A Nemzeti alaptanterv implementációja (2008): Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_implement_090702.pdf

A Nemzeti Együttműködés Programja (2010):
http://www.kormany.hu/download/c/27/10000/a%20nemzeti%20egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%20programja.pdf

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete (2010): MKIK GVI.
http://www.gvi.hu/index.php/hu/papers/show.html?id=45

A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció. Vitairat (2010): Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2010/pedag-eletpalya-modell

A tagadás betegsége (2008): Interjú Szentesi Péter addiktológussal. Magyar Narancs, szeptember 4.
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir&id=17011

A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”). (2009/C 119/02).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:HU:PDF

A társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési terv (2004–2006)
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=963

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) ex-ante értékelése. 3. jelentés (2007): Compudoc Kkt. – Forenviron Kft.

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja. Előzetes szakmai egyeztetésre szánt munkaanyag, 2010. május
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/27_1998_mkm_r_melleklete_100505.pdf

A VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásai (2008):
http://www.nk7.hu/nk7_files/File/ajanlasok/szbajanlasai.pdf

A világ előrehaladása az információs társadalom terén, 1998–2008 (2007): BME–UNESCO kutatócsoport. Információs Társadalom- és Trendkutató Központ, 2007. március.
http://mek.oszk.hu/05600/05629/05629.pdf

Allais, Stephanie (2010): The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16 countries. International Labour Organization, Geneva.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/meetingdocument/wcms_126589.pdf

Annási Ferenc (2002): A pedagógiai szolgáltató, támogató rendszer átalakulása 1998 után. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Ambrusné Berencz Zsuzsanna (2008): Kompetenciafejlesztés interaktív tábla használatával a biológiaórán. A biológia tanítása. Módszertani folyóirat, 3. sz.

Amodio, Francesco (2009): On Teachers Quality Decline. MPRA Paper No. 16118
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16118/

Andl Helga et al. (2008): Zárójelentés és ajánlás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66.§ (2) bekezdés alapján a körzethatárok kialakítására, valamint a beiskolázással kapcsolatos eljárásrendre vonatkozóan. Kézirat. Dél-alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület.

Andl Helga et al. (2009): Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés. Esély, 3. sz.

Annási Ferenc – Herpai Imre (2006): A pedagógiai szakmai szolgáltató, támogató intézményrendszer. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Archer, Margaret Scotford (1995): Realist social theory: the morphogenetic approach. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne.

Arthur, JamesRichard Bailey (2000): Schools and Community: The Communitarian Agenda in Education. Falmer Press, London, New York.

Arts and Cultural Education at School in Europe (2009): European Commission, Eurobarometer, Brussels.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113EN.pdf

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló (2009): Tempus Közalapítvány.
http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=konyvtar/llp/Eves_jelentes_llp_2009.pdf

Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseihez kapcsolódó részletes munkaprogram (2002. február 20.): Európai Tanács.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/eu/munkaprogram.pdf

Az idegennyelv-tanulás és tanítás helyzete és fejlesztési lehetőségei a szakképző intézményekben (2008): Kutatási jelentés és függelék. Készítette: Nikolov Marienne, Ottó István, Öveges Enikő. Oktatásért Közalapítvány, Budapest.
http://www.oktatasert.hu/files/idegennyelvi_kutatas_jelentes.pdf;
http://www.oktatasert.hu/files/fuggelek_a_kutatas_jelenteshez.pdf

Az oktatás tudástérképe (2011): Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 8.1. Az oktatásügyi K+F+I rendszer elemzése és stratégiai fejlesztése című elemi projektjének részkutatása.
http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1#produkt

Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája (2004): Oktatási Minisztérium, Budapest.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/om_kozeptavu_kozoktatas-fejlesztesi_strategiaja_040506.pdf

Az OTKA stratégája 2008–2010 között (2007): Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok. Munkaanyag.
http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3679

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (2009): 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. Magyar Közlöny, 164. sz.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600137.KOR

Babusik Ferenc (2008): A romák foglalkoztatási diszkriminációja a munkaerő-piacon. Egy empirikus vállalatkutatás eredményei.
http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma_fogl_diszkr.pdf

Balázs Éva (2003): Expanzió középfokon. Szociológiai Szemle, 1. sz.
http://www.mtapti.hu/mszt/20031/003.pdf

Balázs Éva (2007): Stratégiától a kistérségi együttműködésekig az idegennyelv-oktatás koordinációja. In Vágó Irén (szerk.): Fókuszban a nyelvtanulás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/fokuszban-nyelvtanulas/balazs-eva-strategiatol

Balázs Éva (2009): Kistérségi vizsgálat 2009. Kutatási zárótanulmány.
www.ofi.hu/kutatasi-projektek/kistersegi-vizsgalat2009

Balázs Éva – Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.) (2008): Új horizontok az együttnevelésben. Hazai és nemzetközi tapasztalatok a befogadó értékelésben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/uj-horizontok/uj-horizontok

Balázsi Ildikó (2011): Az országos mérés tartalmi kerete. (munkaanyag). Oktatási Hivatal, Budapest.

Balázsi Ildikó – Ostorics László (2011): A PISA 2009 Digitális szövegértés – Olvasás a világhálón. Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/pisa/pisa-2009-meres

Balázsi Ildikó et al. (2007): PIRLS 2006. Összefoglaló jelentés a 10 éves tanulók szövegértési képességeiről. Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/pirls/pirls2006jelentes.pdf

Balázsi Ildikó et al. (2008): TIMSS 2007. Összefoglaló jelentés a 4. és 8. évfolyamos tanulók képességeiről matematikából és természettudományból. Oktatási Hivatal, Budapest.
http://timss.hu/KMEO-TIMSS-2007.pdf

Balázsi Ildikó et al. (2010): PISA 2009 Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában. Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/pisa/pisa-2009-meres

Ball, Deborah L. – Francesca M. Forzani (2009): The work of teaching and the challenge for teacher education. Journal of Teacher Vol. 6. No. 5.

Balogh Anna – Barlai Róbertné (2010): Az intézményi minőségirányítási programok bevezetésének és működtetésének főbb tapasztalatai a közoktatási intézményekben. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Banai Valéria (2007): Fűben, fában orvosság – egy megvalósított biológiaprojekt a középiskolában. A biológia tanítása. Módszertani folyóirat, 2. sz.

Bánkuti Zsuzsanna – Lukács Judit (szerk.) (2008): Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/ofi-kotetek/tanulmanyok-erettsegirol-090511

Barber, Michael (2008): Instruction to deliver. Fighting to Transform Britain's Public Services. Methuen Publishing Ltd. London.

Báthory Zoltán (2002): Változó értékek, változó feladatok. A PISA 2000 vizsgálat néhány oktatáspolitikai konzekvenciája. Új Pedagógiai Szemle, 10. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/bathory-zoltan-valtozo

Beck, Ulrich – Natan Sznaider – Rainer Winter (2003): Global America? The Cultural Consequences of Globalization. (Studies in social and political thought.) Liverpool University Press, Liverpool.
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=101730804

Berényi et al. (2008): Iskolarendszer és szabad választás – a jóindulatú szegregációról. In Berényi Eszter – Berkovits Balázs – Erőss Gábor: Az iskolába rendezett gyerek – kiváltság és különbségtétel a közoktatásban. Gondolat Kiadó, Budapest.

Beszámoló a 2008/2009. nevelési évre történt óvodai felvételek hatósági ellenőrzéséről és tapasztalatairól, különös tekintettel a kistelepülésen élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételére vonatkozó szabályok betartására (2009). Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály Közoktatási Ellenőrzési Osztály.
www.oh.gov.hu/kozoktatasi-hatosagi/2008-2009-evi-ov-felv-hat

Bockie, W. J. – D. J. Fever (2000): Technó – a jövő kultúrája (legalábbis ami a közeljövőt illeti). Replika, 39. sz.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2009): A pályaorientáció/életpálya-menedzsment készségek helyzete a magyar közoktatásban, különös tekintettel az elmúlt három év történéseire, Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Borbély-Pecze Tibor Bors (szerk.) (2010): Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) (2010): TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal.
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_tamop_222&switch-content=afsz_tamop_rendezvenyek_zarokonf20100914&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full

Brassói Sándor (2007): Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák klaszter munkájának ismertetése. In Krémó Anita (szerk.): Oktatás és Képzés 2010. Műhelybeszélgetések 2007. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.

Brassói Sándor – Paszkoszné Kulcsár Andrea (2009): Az óvodai nevelés országos alapprogramjának legfontosabb változásai az óvodák és fenntartók feladatai. Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály, Közoktatás-szakmai Fejlesztési Osztály.
http://www.ofi.hu/2-ovodai-neveles

Bruck Gábor – Vági Zoltán (2009): Mit rákentek a századok. Miért „magyarkérdés” a „cigánykérdés”. Magyar Narancs, április 9.
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=18731

Caldwell, Brian J – Jim M. Spinks (1998): Beyond the Self-Managing School. Falmer Press, London.

Chevalier, Amaud – Peter Dolton (2004): The Labour Market for Teachers, Working Papers 200411, School Of Economics, University College Dublin.

Commission of the European Communities (2008): A European Economic Recovery Plan. Communication from the Commission to the European Council. Brussels, 26.11.2008. COM(2008) 800 final.

Commission of the European Communities (2009): A Shared Commitment for Employment. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Brussels, Brussels, 3.6.2009. COM(2009) 257 final.

Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. European Commission Directorate-General for Education and Culture.
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf

Corcoran, Sean P. – William N. Evans – Robert M. Schwab (2004): Women, the Labour Market and the Declining Relative Quality of Teachers, Journal of Policy Analysis and Management. No. 3.

Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training ('ET 2020') (2009/C 119/02) (2009):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:en:PDF

Council of the European Union (2001): Council Resolution of 13 July 2001 on e-Learning. (2001/C 204/02).

Creating Effective Teaching and Learning Environments: First results from TALIS (2009): OECD
http://www.oecd.org/dataoecd/17/51/43023606.pdf

Currie, Candace et al. (2008): Inequalities in young people's health. Health Behaviour in School-aged Children. HBSC International report from the 2005/2006 survey. Health policy for children and adolescents series. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/53852/E91416.pdf

Csányi Yvonne (2008): Új utak és törekvések a sajátos igényű személyek oktatása terén az OECD szakmapolitikájában és ennek néhány hazai vonatkozása. Fejlesztő Pedagógia, 1. sz.
http://www.mentor-konyvesbolt.hu/fejlesztopedagogia/cikkek/2008_1_Csanyi.pdf

Csapó Benő (2007): Oktatás, oktatástudomány, tanárképzés In Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI: század iskolájában: Összeállítás a Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat XLIII. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból. Koch Sándor Csongrád megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged.

Csapó Benő (2008): A taneszközfejlesztés megalapozása: a tudásról való tudás. In Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Csekné Kudomrák GyöngyiTucsek Margit (2009): IKT-eszközök alkalmazása a kisiskoláskorú hallássérültek anyanyelvi fejlesztésében. Fejlesztő Pedagógia, 1. sz.

Csepeli György – Prazsák Gergő (2010): Örök visszatérés? Jószöveg Kiadó, Budapest. Rövid összefoglalói:
http://www.orokvisszateres.hu

Csepeli György – Vági Zoltán (2010): Azok a csodálatos harmincas évek. Magyarország 2010: válság és tekintélyelvűség. Magyar Narancs, november 25.
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=22643

Csepregi Eszter (2010): Kis létszámú, nemzetiségi nyelvet oktató iskolák hatósági ellenőrzése. Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.oh.gov.hu/kerettantervek/kis-letszamu-nemzetisegi

Cseres-Gergely Zsombor (2010): Munkapiaci áramlások, gereblyézés és a 2008 végén kibontakozó gazdasági válság foglalkoztatási hatásai. Budapesti Munka-gazdaságtani Füzetek, BWP 2010/4, MTA KTI BCE Budapest.
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1004.pdf

Csermely Péter et al. (2009): Szárny és teher. Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére. Bölcsek Tanácsa Alapítvány, Budapest.

Darling-Hammond, Linda (1999): Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Center for the Study of Teaching and Policy. University of Washington.

Dávid János et al. (2009): Munkapiaci esélyek és pályaelhagyás. 3K Consens.
http://www.3kconsens.hu/files/Munkaeropiaci%20eselyek%20es%20palyaelhagyas.pdf?PHPSESSID=8825672fb1cd1979f684c7d81c4f4efc

Davidson, M. (2008): Education Reform: Improving Human Capital Formation. Budapest. In Stéger Csilla (2010): Initial Teacher Education in Europe After the First Decade of Bologna. Kézirat.

Deák Zsuzsa – Nagy Mária (1997): Társadalmi és szakmai mobilitás. In Nagy Mária (szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 1996/97. Okker Kiadó, Budapest.

Degéné Major Judit (szerk.) (2008): A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet monitoring jelentés kivonata. OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, Budapest.

Demetrovics Zsolt – Paksi Borbála –Dúll Andra (2010): Pláza, ifjúság, életmód. L'Harmattan Kiadó, Budapest.

Demográfiai évkönyv 2009 (2010): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Derényi András – Tót Éva (2011): Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://tamop413.ofi.hu/fejlesztes-eredmenyei/validacios-kotet

Detailed Analysis of Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training Analysis based on indicators and benchmarks (2006): European Comission, Directorate-General for education and Culture, Unit A6, Brussels.
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06annexes.pdf

Dienes Renáta (2009): A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátásának elmúlt 6 éve. „Kistérségek útközben” Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája. Budapest, 2009. november 30.
http://www.ofi.hu/rendezvenyek/kistersegek-utkozben

Digitális Megújulás Cselekvési Terv. Az infokommunikációs ágazat cselekvési terve a társadalom és a gazdaság megújulásáért, 2010–2014 (2010): Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
http://www.kormany.hu/download/6/4f/00000/Digitalis_Megujulas_Cselekvesi_Terv.pdf

Diplomás pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010 (2010): Educatio Társadalmi Szolgáltató Kft. Felsőoktatási Szolgáltatási Osztály.
http://www.felvi.hu/diploman_tul/szakmai_tamogatas/kiadvanyok/dprfuzet4_megjelent

Dolton, Peter (1990): The economics of UK teacher supply: the graduate's decision. Economic Journal, Vol. 100.

Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities (2009): Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice), Brussels.
http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/documents/098EN.pdf

Educatio (2005): 3. sz. Egyházak és oktatás.
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=57

Education at a Glance 2006. OECD Indicators (2006): OECD, Paris.
http://www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_39263238_37328564_1_1_1_1,00.html

Education at a Glance 2007. OECD Indicators (2007): OECD, Paris.
http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_39263238_39251550_1_1_1_1,00.html

Education at a Glance 2008. OECD Indicators (2008): OECD, Paris.
http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html

Education at a Glance 2009. OECD Indicators (2009):OECD, Paris
http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_39263238_43586328_1_1_1_1,00.html

Education at a Glance 2010. OECD Indicators (2010):OECD, Paris
http://www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.html

Egységes Európai Okmány (1986): Luxembourg.
http://irm.gov.hu/i/irm.gov.hu/files/downloads/Fooldal/Szakmai_munka/Europai_Unios_Ugyek/Az_unios_jog_magyarul/Alapszerzodesek/primleg_11986u.html

Egységes közoktatási minőségértékelési (intézményértékelési és tanulói teljesítménymérési) rendszer kialakítása (2006): Tervezet. Oktatáspolitikai Elemzések Központja – suliNova Kht. 2006. június.
http://www.allamreform.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius.pdf

Einhorn Ágnes (2007): Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja. In Vágó Irén (szerk.): Fókuszban a nyelvtanulás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/fokuszban-nyelvtanulas/einhorn-agnes-idegen

Elek Péter et al. (2009): A feketefoglalkoztatás mértéke Magyarországon. In Semjén András – Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest.

Elekes Zsuzsanna (2009): Egy változó kor változó ifjúsága. Fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Magyarországon. ESPAD 2007 Szakmai Forrás Sorozat. L'Harmattan Kiadó, Budapest.
http://www.tarki.hu:8080/drogkutatas/tanulmanytar/elekes-zsuzsanna-egy-valtozo-kor-valtozo-ifjusaga-fiatalok-alkohol-es-egyeb-drogfogyasztasa-magyarorszagon-espad-2007

Elemzés a konvergencia-folyamatokról a pénzügyi válság szemszögéből (2010. május): Magyar Nemzeti Bank, Budapest.
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_konvergenciajelentes/mnbhu_konyvjel_20100519/konvergencia_elemzes_2010_hu.pdf

Equity in Education (2005): Thematic review, country note Hungary. OECD, Paris.
http://www.oecd.org/dataoecd/50/13/38692808.pdf

Ercsei Kálmán – Szemerszki Marianna (2011): Az érettségizettek továbbtanulási irányai. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

E-readiness rankings 2008. Maintaining momentum. A white paper from the Economist Intelligence Unit (2008):
http://graphics.eiu.com/upload/ibm_ereadiness_2008.pdf

Európai értékrendvizsgálat Magyarországon 2008 (2009): A 2009. május 11-i sajtótájékoztató anyaga.
http://www.forsense.hu/?page=cikk&source=articles&id=70&p=1

European Agency 2008:
http://www.european-agency.org/

European Commission (2009): Commission sets new information society challenge: Becoming literate in new media. European Commission: IP/09/1244; Brussels.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1244&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

European Commission (2011): Progress towards the common European objectives in education and training (2010/2011). Indicators and benchmarks. Commission Staff Working Document. European Commission, Brussels.

European Council (2000): Presidency Conclusions. Lisbon, 23–24 March 2000.

Europeans and their Languages (2006): European Commission, Eurobarometer, Brussels.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf Európaiak és az ő nyelveik összegzésének magyar fordítása elérhető:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_hu.pdf

Éves szinten 400 milliárdra rúg a korrupció Magyarországon (2010): Jogi fórum, május 10.
http://www.jogiforum.hu/hirek/23037#axzz1MGQXSQJa

Évi 4900 milliárd forintot termel a szürke- és feketegazdaság (2010): Index, április 6.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/04/06/evi_4900_milliard_forintot_termel_a_szurke-_es_feketegazdasag

Fábri István (2010): A hazai felsőoktatási jelentkezések fontosabb összefüggései. In Felsőoktatási Műhely Füzetek 1.
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/fuzet_01/oldal9_28_fabri.pdf

Farkas Anikó (2008): Esélyegyenlőség, integráció, sajátos nevelési igény. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Farkas Anikó (2009): A politikai pártok és néhány kiemelt szakmai/társadalmi szervezet közoktatással kapcsolatos megnyilatkozásainak, programjainak, a kormányprogramoknak, kormányzati stratégiáknak és a közoktatásra irányuló kormányzati értékelések elemzése. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Farkas Éva (2009): A felsőfokú szakképzés helyzete a hazai oktatási rendszerben. In Fehérvári Anikó – Kocsis Mihály(szerk.): Felsőfokú? Szakképzés? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Fazekas Andrea – Németh Szilvia (2010): A pedagógiai rendszerek hatás- és beválás vizsgálati rendszerének hazai és nemzetközi jó gyakorlatai. Munkaanyag, Educatio Kht.

Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.) (2008): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. Ecostat, Budapest.

Fazekas Károly – Molnár György (szerk.) (2010): Munkaerőpiaci tükör. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet – Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

Fehérvári Anikó (2008a): Esélyegyenlőség a nyelvi előkészítő évfolyamokon. Új Pedagógiai Szemle 2. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/fehervari-aniko

Fehérvári Anikó (2008b): Az Arany János programban részt vevő diákok, Educatio, 4. sz.
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=71

Fehérvári Anikó (2009): Az iskolák finanszírozása 2000 után. Kézirat, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Fehérvári Anikó (2010a): Országos szintű érdekegyeztetés. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt

Fehérvári Anikó (2010b): Tanulás középfokon. A KIFIR-adatbázis elemzése 2000–2010. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.1.2. elemi projekt.

Fehérvári Anikó – Kocsis Mihály (szerk.) (2009): Felsőfokú? Szakképzés? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Fehérvári Anikó – Tomasz Gábor (2011): Fiatalok szakmaszerzés után. Szakképzési Szemle, 1. sz. Elektronikus melléklet:
http://www.mszt.iif.hu/documents/szsz2011-01.pdf

Fejes József Balázs – Szűcs Norbert (2009): Hallgatói mentorprogram. Új Pedagógiai Szemle, 2.
http://www.ofi.hu/tudastar/fejes-jozsef-balazs

Felborult a rend a világgazdaságban (2010): Figyelő, október 14.

Felvételi a középfokú iskolákban a 2009/2010. tanévben (2010): Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/kifir2010/kifir_oh_2010_100610.ppt#289,8,8.dia

Ferge Zsuzsa et al. (1972): A pedagógusok helyzete és munkája. Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata. MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest.

Fischer Márta – Öveges Enikő (2008): A Világ–Nyelv pályázati csomag háttere és megvalósítása (2003–2006). Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/vilagnyelv/vny_fischer_oveges_090115.pdf

Fischerné Dárdai Ágnes (szerk.) (2009): Az interaktív táblákhoz készített digitális tananyagok számbavétele, rendszerezése, a fejlesztések jellemző irányainak bemutatása és értékelése. Kutatási jelentés. Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok/elemzes-interaktiv

Fókuszcsoportos interjú az óvodai nevelési út meghosszabbodásáról (szerk. Vágó Irén) (2010): Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Forray R. Katalin (2009): Hátrányos helyzet – a cigányság az iskolában. Educatio, 4. sz.
http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1353

Forray R. Katalin (2010): Iskolázás és munkavállalás cigány fiatalok körében. In Varga Aranka (szerk.): Gypsy Studies – Cigány tanulmányok: Esélyegyenlőség a felsőoktatásban I. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológiai Tanszék.

Földes Petra – Lannert Judit (2009): Kölöknet. On-line kérdőíves kutatás az iskolai erőszak kezeléséről. Pritxbudavár Zrt.
http://www.koloknet.hu/koloknet_tanulmany.pdf

Földházi Erzsébet (2009): Családszerkezet. In Monostori Judit et al. (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest.
http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/DemPort/09foldhazi_csaladszerkezet.pdf

Friedman, Thomas (2006): És mégis lapos a föld. A XXI. század rövid története. HVG Kiadó, Budapest.

Fukuyama, Francis (2007): Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Fülöp Márta (2009a): A korrupció és a versengés. Magyar Elektronikus Könyvtár.
http://mek.niif.hu/07900/07999/pdf/fulop_marta.pdf

Fülöp Márta (2009b): Az együttműködő és versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, 3–4. sz.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00137/pdf/2009-3-4.pdf

Gábor Kálmán (2000): A középosztály szigete. Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged.

Gábor Kálmán – Szemerszki Marianna (2008): Sziget Fesztivál 2008. Európai Ifjúság Kutató – Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ.

Gabos Erika (2008): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra IV. Kobak könyvsorozat. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, ORTT.

Gábos András (2010): Gyermekszegénység az Európai Unióban. In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2010. TÁRKI, Budapest.

Gábos András – Szívós Péter (2010): Jövedelmi szegénység és anyagi depriváció Magyarországon. In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2010. Tárki, Budapest.

Galácz Anna (szerk.) (2008): A digitális jövő térképe. A magyar társadalom és az internet. Jelentés a Word Internet Project 2007. évi magyarországi kutatásának eredményeiről.
http://www.ithaka.hu/Kutatas/wip

Galasi Péter (2004): Valóban leértékelődtek a felsőfokú diplomák? A munkahelyi követelmények változása és a felsőfokú végzettségű munkavállalók reallokációja Magyarországon 1994–2002. Budapesti Munkagazdaságtani füzetek 3. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont – BKÁE Emberi Erőforrások Tanszék.

Galasi Péter – Lázár György – Nagy Gyula (2001): Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok eredményességét meghatározó tényezők. In Pongrácz László (szerk.): OFA Kutatási Évkönyv 1.
http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebDownload&WG_OID=DSDf1756fd50d4c84db9

Galasi Péter – Nagy Gyula – Varga Júlia (2004): Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999–2003. Jelentés a FIDÉV-kutatás első követéses felvételének eredményeiről, Budapest.
http://www.kreditlap.hu/kkk/letoltes/Fidev_99_03.pdf

Galasi Péter – Nagy Gyula (2008a): Jövedelmek és munkanélküli-ellátások. Közgazdasági Szemle, 6. sz.

Galasi Péter – Nagy Gyula (2008b): Az aktív munkaerő-piaci programokba kerülés esélyei: képzés, bértámogatás, közhasznú munka. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, BWP 2008/7, MTA KTI BCE Budapest
http://econ.core.hu/file/download/bwp/BWP0807.pdf

Gánóczy Anita (2009): Volvo Adventure 2009 pályázat: „Adj esélyt a természetnek!” A biológia tanítása. Módszertani folyóirat, 2. sz.

Gáti Annamária (2010): Társadalmi háttér és mobilitás. In Diplomás pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010. Educatio Kft., Budapest.

Gergely Júlia (2009): Iskolai szegregáció – másképpen. Educatio, 4. sz.
http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=77

Globális korrupciós barométer (GCB) 2010 (2010): Transparency International.
http://www.transparency.hu/GCB_2010

Gordon, Jean et al. (2009a): Key Competences in Europe: Opening Doors For Lifelong Learners across the School Curriculum and Teacher Education. CASE (on behalf of European Commission), Warsaw, Bishkek, Kyiv, Tbilisi, Chisinau, Minsk.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517804

Gordon, Jean et al. (2009b): Key Competences in Europe: Opening Doors for Lifelong Learners across the School Curriculum and Teacher Education. Executive Summary. [online.]
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/keysum_en.pdf

Green, Thomas (1999): Az oktatási rendszer viselkedésének előrejelzése. In Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény. Okker Kiadó, Budapest.

Greiner Erika et al. (2009): Országos iskolai MENZA körkép 2008. Iskolai táplálkozás-egészségügyi környezetfelmérés. Gyorsjelentés.
http://www.oeti.hu/download/menza_vegleges_boritoval_20091123.pdf

G. Tóth Ilda (2010): Alul semmi. HVG, december 11.
http://hvg.hu/hvgfriss/2010.49/201049_a_szakszervezetek_es_a_berek_alul_semmi

Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All (2005): UNESCO, Paris.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf

Gyermekek tévénézési szokásai és ünnepi tévézés (2008): ORTT. Az elemzés az ORTT és az AGB Nielsen Médiakutató Kft. adatai alapján készült.
http://www.mediatanacs.hu/uploads/9/12/1229967523kampany_200812_hatteranyag.pdf

Gyorstájékoztató (2010): KSH, Budapest, 2010/39.
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oni001.html

Győrfi Éva (2008): Hiánypótló kutatás a gyerekek (média)fogyasztási szokásairól. Család, Gyermek, Ifjúság, 5. sz.

Györgyi Zoltán (2006): Diplomások és a munkaerőpiac. In Diplomával a munkaerőpiacon. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet.

Györgyi Zoltán (2010a): Munkaerő-piaci esélyek, munkaerő-piaci stratégiák. In Diplomás pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

Györgyi Zoltán (2010b): Demográfiai tényezők hatása a helyi oktatáspolitikákra. Kézirat, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Györgyi Zoltán (2011): Helyi oktatáspolitikák az ezredforduló után. In Györgyi Zoltán (szerk.): Korlátok között. Demográfiai folyamatok és helyi oktatáspolitikák. Kézirat. TÁMOP 3.1.1. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A demográfiai folyamatokra reagáló központi és helyi politikák vizsgálata című 7.1.5 elemi projekt.

Györkéné Mölcs Mária (2009): Útban az inklúzió felé. Fejlesztő Pedagógia, 3. sz.
http://www.mentor-konyvesbolt.hu/fejlesztopedagogia/cikkek/2009_3_GyorkeneMolcsMaria.pdf

H. Molnár Emese (2009): Számítógéppel segített olvasásfejlesztés: Beszédmester. Csengőszó. Módszertani folyóirat tanítóknak, 1. sz.

Hablicsek László (2009): A népesség szerkezete és jövője. In Monostori Judit et al. (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest.
http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/DemPort/12hablicsek.pdf

Hajdu GáborSáska Géza (szerk.) (2009): Iskolai veszélyek. Az oktatási jogok biztosának vizsgálata. Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, Budapest.
http://www.oktbiztos.hu/ugyek/iskolai_agresszio_jelentes.pdf

Halász Gábor (1999): Oktatáspolitikai megfontolások. Educatio, 3. sz. Minőség.
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=27

Halász Gábor (2002): Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában. Iskolakultúra, 4. sz.
http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=11&aktev=2002

Halász, Gábor (2003a): Public management reform and the Regulation of Education Systems. In Networks of Innovation. Towards New Models for managing Schools and Systems. OECD, Paris.

Halász Gábor (2003b): A nemzeti oktatáspolitikák európai szintű koordinációja. Educatio, 12. sz.
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00026/pdf/999.pdf

Halász Gábor (2004): Értékelés és ellenőrzés a közoktatásban. Mester és Tanítvány, 2. sz.
http://halaszg.ofi.hu/download/Mester%20es%20tanitvany%20-%20ertekeles.htm

Halász Gábor (2006): Oktatáspolitika. In Pesti Sándor (szerk.): Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon 1990–2006. Rejtjel politológia könyvek. Rejtjel Kiadó.
http://www.oki.hu/halasz/download/PESTI%20tanulmany%20(FINAL).htm

Halász Gábor (2007): Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására. In Lannert Judit (szerk.): A jövőről való gondolkodás a gyakorlatban. A „Jövő iskolája” OECD projekt. A magyarországi projekt dokumentumai. Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Ügyek Főosztálya, Budapest.
http://halaszg.ofi.hu/download/Hiroshima.pdf

Halász Gábor (2010): Az oktatáspolitika két évtizede Magyarországon: 1990–2010. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Hanushek et al. (2005): The Market for Teacher Quality. NBER Working Paper No. 11154.

Hargittai Eszter (2002): Second-Level Digital Divide: Differences in People's Online Skills. First Monday, No.4.
http://firstmonday.org/issues/issue7_4/hargittai/

Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben (2006): A bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai parlamentnek (SEC (2006) 1096), Brüsszel.
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2266_en.htm

Havas Gábor – Liskó Ilona (2006): Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatás közben. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest.

Havas GáborZolnay János (2010): Az integrációs oktatáspolitika hatásvizsgálata. Kutatási beszámoló. Kézirat.

Házasságon kívüli újszülöttek (2008): HVG, augusztus 13.
http://hvg.hu/hvgfriss/2008.33/200833_Hazassagon_kivuli_ujszulottek_43_varosban_t

HEFOP időközi értékelés 2007 (2008): Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda.
http://www.hefop.hu/page.php?MenuID=125

Héjj Tibor (2010): Hogyan rothasztja a túlzott győzni akarás a társadalmat? Figyelő Online, április 23.
http://www.fn.hu/belfold/20100421/hogyan_rothasztja_tulzott_gyozni

Herczog Mária (2008): A koragyermekkori fejlődés elősegítése. In Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. Ecostat, Budapest.

Hermann Zoltán (szerk.) (2005): Hatékonysági problémák a közoktatásban. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/hatekonysagi-problemak

Hermann Zoltán (2007): Demográfiai változás, pedagógusfoglalkoztatás és közoktatási kiadások. Kézirat. Az Oktatási Kerekasztal számára készült háttértanulmány.

Hermann Zoltán (2008a): Iskolai kiadási egyenlőtlenségek, 1992–2005. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, 2. sz.
http://www.kormanyzas.hu/082/2.php

Hermann Zoltán (2008b): Becslések a központi költségvetés közoktatási kiadásainak változására vonatkozóan az óvodás- és iskoláskorú népesség változása alapján. Kézirat. Az Oktatási Kerekasztal számára készült háttértanulmány.

Hermann Zoltán (2010a): Eltérőek-e az egyházi és nem egyházi iskolák fajlagos kiadásai? Kézirat, TÁRKI-Tudok Zrt.

Hermann Zoltán (2010b): Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények települések közötti különbségei. In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2010. Tárki, Budapest.

Hermann et al. (2009): Pedagógusok. Az oktatás kulcsszereplői. Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS) első eredményeiről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/talis_090618.pdf

Hodosán RózaRácz Andrea (2009): Szakmai képzésben részesülő, gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata. Család, Gyermek, Ifjúság, 4. sz.

Hoffmann Rózsa (2005): Miért rossz az új érettségi-felvételi rendszer? Mester és Tanítvány, 8. sz.

Hoffmann Rózsa (2011): Kevesebb az igazolatlan hiányzás az iskolákban. Edupress Magyar Oktatási Hírügynökség.
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=24612

Hord, Shirley – William Sommers (2008): Leading Professional Learning Communities. Corwin Press, London.

Horn Dániel – Sinka Edit (2006): A közoktatás minősége és eredményessége. In Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Dr. Horváth Eszter (2010): Alexa Noémi. Jogi Fórum, július 8.
http://www.jogiforum.hu/interju/73#axzz1MGQXSQJa

Horváth István (2011): Jelentés a kollégiumról. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Horváth Zsuzsanna (2003): Az érettségi és az érettségizők. In Nagy Mária (szerk.): Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/mindenki-kozepiskolaja/erettsegi-erettsegizok

Horváth Zsuzsanna (2008): Az új érettségi előtt és után: becslés és megvalósulás – igazgatói és tanári interjúk elemzése. In Bánkuti Zsuzsanna – Lukács Judit (szerk.): Tanulmányok az érettségiről. Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/ofi-kotetek/tanulmanyok-erettsegirol-090511

Horváth Zsuzsanna (2009): Műhelykonferencia a nemzetközi mérésekről DVD. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/elektronikus-kiadvanyok

Horváth Zsuzsanna (2010): Érettségi kérdőjelekkel. Educatio, No. 1. Mérleg 2006–2010
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=78

Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit (szerk.) (2006): Új érettségi Magyarországon. Honnan, hogyan, hová? Egy folyamat állomásai. Oktatáskutató Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi-20110408-1

Hoyle, Eric (1969): The role of the teacher. Routledge & K., London.

Hrubos Ildikó (2010): Bologna folytatódik. Educatio, 1. sz.
http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1713

Human development reports (é. n.): The Human Development Index (HDI).
http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 2004–2006. Magyar Köztársaság (2004): Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.
http://hepih.nfu.hu/page.php?PageID=44

Iker János (2010): Pedagógusképzés, -továbbképzés. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Impact of economic crises on mental health (2011): WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/134999/e94837.pdf

Implementation of the Barcelona objectives concerning childcare facilities for pre-school-age children (2008): Commission staff working document. Commission of the European Communities Brussels (SEC (2008) 2524)
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=605&langId=en

Improving school leadership in Central Europe (2010): Tempus Public Foundation, Budapest. [online]
http://www.tpf.hu/upload/docs/konyvtar/egyeb/Publication_school_leadership_2010_borito.pdf

Imre Anna (2001): Nemzetközi indikátorok használata az oktatási folyamatok elemzésében. Új Pedagógiai Szemle, 7–8.
http://www.ofi.hu/tudastar/imre-anna-nemzetkozi

Imre Anna (2004): Alapítványi iskolák jellemzői a statisztikai adatok tükrében. Educatio, 1. sz.
http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/928

Imre Anna (2005): A felekezeti középiskolák jellemzői a statisztikai adatok tükrében. Educatio, 3. sz.
http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/871

Imre Anna (2006): A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének bevezetése a bázisiskolákban. In Németh Szilvia (szerk.): Integráció a gyakorlatban. A roma tanulók együttnevelésének iskolai modelljei. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/integracio-gyakorlatban/hatranyos-helyzetu

Imre Anna (2007): Nyelvoktatás, nyelvtanulás és nyelvtudás a középfokú iskolákban. In Vágó Irén (szerk.): Fókuszban a nyelvtanulás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/fokuszban-nyelvtanulas/imre-anna-nyelvoktatas

Imre Anna – Híves Tamás (2010a): Beiskolázási és továbbhaladási jellemzők az általános iskolában és a középfokú intézményekben a statisztikai adatok tükrében, 2001–2008. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt, 7.1.2. elemi projekt.

Imre Anna – Híves Tamás (2010b): A középfokú oktatás szerkezeti változásai és az érettségivel kilépők. In Felsőoktatási jelentkezések 2010. Felsőoktatási Műhely Füzetek, 1.
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/fuzet_01/oldal39_48_imre_hives.pdf

Imre Nóra (2004): A pedagógusok helyzete az iskolában. In Simon Mária (szerk.): Válaszol az iskola. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/valaszol-iskola/pedagogusok-helyzete

International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 – Draft (2010): For Global Consultation, June-October 2010. UNESCO, Institute of Statistics.
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2010/201003665/International_Standard_Classification_Education_2011_draft.pdf

IPR eszközrendszer.
http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=135

Jacobs, Heidi Hayes (ed.) (2010): Curriculum 21. Essential Education for a Changing World. Alexandria, VA, ASCD.

Jakubowsky, Maciej et al. (2009): The Impact of the 1999 Education Reform in Poland. OECD Education Working Papers. No. 49.
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2010)12&docLanguage=En

Jankó Krisztina (2011): Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai. Doktori értekezés. Kézirat. Debreceni Egyetem.

Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára (2011): Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 8.1. elemi projekt.
http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1#prod_k+f+i

Jelentés a felnőttképzés rendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről (2010): Állami Számvevőszék.
http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/826FF162625169B5C12577FF005A3215/$File/1035J000.pdf

Jelentés a kistelepülések iskola-előkészítési, általános iskolai oktatási feltételeinek ellenőrzési tapasztalatairól (2006): Állami Számvevőszék.
http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/0AFAFB940E34949EC12571BE00494E6D/$File/0625J000.pdf

Jelentés a közoktatási intézmények tankönyvellátási rendszerének ellenőrzéséről (2006): Állami Számvevőszék. {http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/8000033FC017BB4BC12572590042E6E8/$File/0649J000.pdf}

Jelentés a magyar közoktatásról 2000 (szerk. Halász Gábor – Lannert Judit) (2000): Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/jelentes-magyar-090617-6

Jelentés a magyar közoktatásról 2003 (szerk. Halász Gábor – Lannert Judit) (2003): Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/jelentes-magyar-090617-10

Jelentés a magyar közoktatásról 2006 (szerk. Halász Gábor – Lannert Judit) (2006): Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/jelentes-magyar-090617-5

Jelentés az alapfokú művészetoktatási intézmények ellenőrzéséről (2006): Oktatási Hivatal
http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/kozoktatasi-hatosagi/elvegzett-hatosagi

Jelentés az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás-rendszerének ellenőrzéséről (2010): Állami Számvevőszék.
http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/D1716748A29DD413C12577AD004C79C3/$File/1022J000.pdf

Jelentés az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeténél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről (2008): Állami Számvevőszék.
http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/20B085CE3B98048CC125745E002178B4/$File/0807J000.pdf

Jessop, Bon (2000): ‚Governance Failure'. In Stoker, G. (ed.): The New Politics of British Local Governance. Macmillan.

Juhász Ágnes – Juhász Judit – Borbély-Pecze Tibor Bors (2009): Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében.
http://www.pantarhei.org.hu/hun/szakk_hun.htm

Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba (2010): Kelet-Európában van igény a szélsőjobbra. Political Capital Institute.
http://www.gondola.hu/cikkek/69710

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2006): Intézménymimika 2. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt (2009): A munkaerőpiac és a pénzbeli családtámogatási rendszer hatása a gyermekvállalási tervek megvalósulására. In Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI – Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Kárpáti Andrea (2008): Tanárképzés, továbbképzés. In Fazekas Károly Köllő János Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. Ecostat, Budapest.

Keller Judit – Mártonfi Görgyy (2006): Oktatási egyenlőtlenségek és társadalmi igények. In Jelentés a magyar közoktatásról 2006 (szerk. Halász Gábor – Lannert Judit). Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Keller Tamás (2009): Magyarország helye a világ értéktérképén. TÁRKI, Budapest. [onlne:]
http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_wvs_keller.pdf

Keller Tamás (2010): Magyarország a világ értéktérképén. In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2010. TÁRKI, Budapest.

Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság, 1971–2003. Gondolat Kiadó – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest.

Kennedy, Declan (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. University College Cork.
http://oktataskepzes.tka.hu/upload/docs/tanulasi%20eredmenyek%20elismerese/lo_handbook_declan_kennedy.pdf

Kerber Zoltán (2010): Gyorsjelentés a kompetenciafejlesztő programcsomagok bevezetéséről készült felmérésről a HEFOP 3.1.1 iskolák körében. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 6.3.1. elemi projekt.

Keresztes Noémi – Pluhár F. Zsuzsanna – Pikó Bettina (2006): Fiatalok életmódja és egészsége lakóhelyük tükrében. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/fiatalok-eletmodja

Kerezsi Klára et al. (2008): Látens fiatalkori devianciák. ISRD-2 nemzetközi összehasonlító vizsgálat magyar blokkja. Kutatási beszámoló. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszéke, Országos Kriminológiai Intézet.
http://real.mtak.hu/2056/1/60981_ZJ1.pdf

Kertesi Gábor (2005): Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. A rendszerváltás maradandó sokkja. Szociológiai Szemle, 2. sz.
http://www.mtapti.hu/mszt/20052/003.pdf

Kertesi Gábor (2008): A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értéke, az iskolák elszámoltathatósága. In Fazekas Károly Köllő János Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. Ecostat, Budapest.

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2009): A roma fiatalok általános iskolai eredményessége, középiskolai továbbtanulása és középiskolai sikeressége. Zárótanulmány. MTA–KTI.
http://econ.core.hu/file/download/jav/roma608.doc

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2010): Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolákban. In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2010. TÁRKI, Budapest.

Key Data on Education in Europe 2009 (2009): European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf

Key Data on Teaching Languages at School in Europe (2008): European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/EC-81-08-375/EN/EC-81-08-375-EN.PDF

Kézdi Gábor – Köllő János – Varga Júlia (2008): Az érettségit nem adó szakképzés válságtünetei. In Fazekas Károly – Köllő János (szerk.): Munkaerőpiaci tükör 2008. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet – Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

Kézdi Gábor – Surányi Éva (2008): Egy integrációs program hatása a tanulók fejlődésére, Educatio, 4. sz.
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00046/pdf/805.pdf

Kézy Ágnes – Varga Attila (2007): Az ökoiskolák szerepe a közoktatás reformjában. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Kiss Gábor (2006): Hogyan alapozható meg a középiskolában az egyetemi sikeresség? A biológia tanítása. Módszertani folyóirat, 4. sz.

Kiss Ilona (2009): Érzelmi intelligencia I. Csengőszó. Módszertani folyóirat, 4. sz.

Kissné Geosits Beatrix (2009): Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola.

Kistérségi fejlettség és I. NFT-s fejlesztési teljesítmény kapcsolata. (é. n.): Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
http://www.nfu.hu/teruleti_elemzesek

Kogan, Maurice (1993): Az új értékelő állam. Educatio, 3. sz.
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00005/pdf/614.pdf

Kojanitz László (2010): Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban. Kézirat. Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

Komenczi Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat Kiadó, Budapest.

Kopp Mária (szerk.) (2008): Magyar lelkiállapot 2008. Semmelweis Kiadó, Budapest.

Kopp Mária – Skrabski Árpád (2008): Kik boldogok a mai magyar társadalomban? In Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Semmelweis Kiadó, Budapest.

Kopp Mária – Skrabski Árpád (2009): Magyar lelkiállapot az ezredforduló után. Távlatok 86. (2009. karácsony).
http://www.tavlatok.hu/86/86kopp_skrabski.pdf

Kósa Éva – Berta Judit (2008): Serdülők értékvizsgálata. A pénz szerepe a fiatalok életében. In Gabos Erika (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra IV. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, ORTT.

Kovács Katalin (2009): Kistérségi társulások a közoktatásban. Helyzetelemzés és kutatási hipotézisek Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP3.1.1. kiemelt projekt 7.3.3. elemi projekt.

Kovács Mariann (2006): A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében. Lege Artis Medicinae, 11. sz.
http://www.elitmed.hu/upload/pdf/a_kieges_jelensege_a_kutatasi_eredmenyek_tukreben-527.pdf

Kovácsné Duró Andrea et al. (2009): Agresszió a szakirodalomban. Fejlesztő Pedagógia, 20. (különszám).

Kozma Tamás (2006): Összehasonlító neveléstudomány. Új Mandátum, Budapest.

Kőműves Ágnes (2008): Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja. Család, Gyermek, Ifjúság, 5. sz.

Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.) (2009): Együttnevelés határon innen és túl. Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekről, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/egyuttneveles-hataron

Kőpatakiné Mészáros Mária – Sinka Edit (2008): A magyar oktatás fejlesztése. UNESCO nemzeti jelentés Magyarország 2005–2007. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Kőpataki Mária – Mayer József (2010): A szavak és a tettek. Sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Közoktatási esélyegyenlőségi útmutató (2010. április 14.):
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/eselyegyenloseg/kozoktatasi-090803

Közoktatási intézmények műszaki állapota. Kutatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére. (2007): Diasorozat. Szonda Ipsos.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/isk_infrastr_070830.ppt

Közös európai referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés (2002): Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht.

Krémer Balázs (2008): A projektkórságról, avagy a tanoda szindróma. Educatio, 4. sz.
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00046/pdf/810.pdf

Kutatás és fejlesztés 2009 (előzetes adatok) (2010): Statisztikai Tükör, IV. évf. 89. szám, KSH.
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkutelo09.pdf

Labour force statistics 1989–2009 (2010): OECD Statistics Directorate.
http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_34251_2023214_1_1_1_1,00.html

Lada László (2008): A „Tanulás életen át”gondolat magyarországi megvalósulásának legújabbkori történetéből. In Benedek András (szerk.): Tanulás életen át (Tét) Magyarországon. Tempus Közalapítvány, Debrecen.

Lannert Judit (2004): Hatékonyság, eredményesség és méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/hatekonysag

Lannert Judit (2009): Az oktatási ágazat kutatási, fejlesztési és innovációs rendszerének elemzése. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 8.1. elemi projekt
http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1#prod_k+f+i

Lannert Judit (2010): Nemzetközi kitekintés pedagógus munkaterhelés témában. Tanulmány a „Pedagógus 2010” kutatáshoz. TÁRKI-Tudok Zrt.
http://www.tarki-tudok.hu/file/tanulmanyok/v_nemz_eag_20100503_korr.pdf

Lannert Judit – Vágó Irén – Kőrösné Mikis Márta (2006): A felnőttek digitális írás- és idegennyelv-tudása. Felnőttképzési kutatási füzetek 7. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.
https://www.nive.hu/konyvtar/content/edoc/files/07_lannert.pdf

Lannert Judit – Sinka Edit (szerk.) (2009): A pedagógusok munka- és munkaidő-terhelése. Kutatási beszámoló. TÁRKI-Tudok Zrt.
http://www.tarki-tudok.hu/file/tanulmanyok/kutbesz_pedteher.pdf

Lefejlesztés (2009): Figyelő, június 11.
http://www.figyelo.hu/hetilap/20090609/lefejlesztes

Leigh, Andrew – Chris Ryan (2006): How and Why has Teacher Quality Changed in Australia? The Australian National University.

Letschert, Jos (ed). (2005): Curriculum development re-invented. SLO. Leiden, The Netherlands.

Levin, Ben (2003): Approaches to equity in policy for Lifelong Learning. Paper for the OECD. University of Manitoba, Winnipeg.

Lippai Edit (2011): Az eredményes iskola infrastrukturális feltételei. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 6.7.2. elemi projekt
http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/6-piller/lippai-edit

Lukácsné Krajcsics Marianna (2009): Sajátos nevelési igényű tanulók befogadásának színvonala a lenti kistérségben. Fejlesztő Pedagógia, 6. sz.

Magyar információs társadalom jelentés 1998–2008. Jelentés az elmúlt évtizedről (2007): Készítette a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (BME–ITTK) kutatócsoportja, valamint a GKIeNET és az MTA Infokommunikációs Jogi Centrum kutatói (a BellResearch, a TÁRKI és az ITHAKA szakmai partnersége mellett). Budapest.
http://infoter.eu/attachment/0003/2817_ittk_mitj_1998_2008.pdf

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete honlapja (2011):
http://www.mkke.hu/page.php?page=BOOK_TURNOVER

Magyar Munkaerő-piaci Prognózis adatok (é. n.):
www.mmpp.hu

Magyar statisztikai évkönyv 2008 (2009): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Magyarország 2009 (2010): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2009.pdf

Magyarország nemzeti táplálkozáspolitikájának 2010–2013. évekre szóló cselekvési tervének végrehajtásáról. A kormányhatározat tervezete (2010): Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/elektronikus_ugyintezes/mntpcst_terv_101115y.pdf

Makó Ágnes (2010): A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet.
http://www.gvi.hu/index.php/hu/papers/show.html?id=45

Marosán György (2008): A globális gumicukorteszt. Népszabadság, október 11.
http://www.marosan.hu/cikkek/081011.html

Mártonfi György (2004): Szakiskolai képzés – egy felmérés és két tanulmányút tapasztalatai. Szakképzési Szemle, 4. sz.

Mártonfi György (2009): Kulcskompetenciák, kompetencia alapúság a szakképzésben. In A kompetencia alapú megközelítés szerepe. Vitaanyag a hazai képzési rendszer fejlesztéséről. Kézirat. Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében.

Mártonfi György (szerk.) (2010a): ReferNet szakképzés-politikai jelentés Magyarországon 2010. A koppenhágai folyamat kiemelt területein történt előrehaladás. CEDEFOP.
http://www.observatory.org.hu/en/wp-content/uploads/2011/02/PR_2010.pdf

Mártonfi György (2010b): Egy modernizációs folyamat kérdőjelei: a TISZK-ek. Educatio, 4. sz.
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00054/pdf/educatio_EPA01551_2010-4_tan3.pdf

Marzano, Robert J. – Haysteads, Marrk W. (2008): Making Standards Useful in the Classroom. Alexandria, VA, ASCD.

Mayer József (2009a): Pedagógusok a szakképzésben II. Szakképzési Szemle, 2. sz.

Mayer József (2009b): Az iskolai rangsor kérdése az iskolarendszerű alap- és középfokú felnőttoktatásban.
http://www.ofi.hu/tudastar/iskolai-rangsor/iskolai-rangsor-kerdese

Mayer József (2010a): Egy világváros pedagógusai. Gyorsjelentés. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
http://www.fovpi.hu/tanulmanyok/vilagvaros_gyorsjelentes.html

Mayer József (2010b): Az iskolarendszerű felnőttoktatás helyzete. Kézirat. Fővárosi Pedagógia Napok, szekció-előadás.

Mayer József (2010c): Bevezető megjegyzések egy pedagógiai innovációhoz. Új Pedagógiai Szemle, 6–7.
http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-110615/mayer-jozsef-bevezeto

Mayer József – Nádori Judit – Vígh Sára (2009): Kis könyv a felelősségről. Adalékok az iskolai agresszió természetrajzához. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest.
http://www.fovpi.hu/kiadvanyok/konyvek/kiskonyv.html

Making reforms happen. Lessons form OECD countries (2010): OECD, Paris.
http://www.oecd.org/dataoecd/15/12/46159078.pdf

McDonnel, Lorraine M. – Richard F. Elmore (1987): Getting the Job Done – Alternative Policy Instruments. Educational Evaluation and Policy Analysis, No. 2.

McKinsey & Company (2007): Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében?
http://www.physx.u-szeged.hu/modszertan/_private/McKinsey_Magyar.pdf

McLaughlin, Milbrey W. (1981): The Rand Change Agent Study ten years later: Macro Perspectives and Micro Realities. CRC.

Measuring Improvements in Learning Outcomes (2008): Best practices to Assess the Value-Added of scools. OECD, Párizs.

Medgyesi Márton (2011): Háttértanulmány az oktatás gazdasági-társadalmi környezete fejezethez. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Megkezdődtek az egyeztetések az állami fenntartású iskolákról (2009. március 3.). Oktatási és Kulturális Minisztérium
http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2009/megkezdodtek

Messing Vera – Molnár Emília (2008): Tanulmányi ösztöndíjak etnikai és szociális alapon. Educatio, 4. sz.
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00046/pdf/806.pdf

Mészáros György (2003): Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés. Iskolakultúra, 9. sz.
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2003/9/tanulmany2003-9.pdf

Mikrocenzus 2005 (2006): Háztartástípusok, családformák. 5. kötet. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Mobilinternet-gyorsjelentés 2010. november (2010): Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.
http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=25637

Mobiltelefónia (2007): Statisztikai tükör, augusztus 29. Központi Statisztikai Hivatal.
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel307061.pdf

Mourshed, Mona – Chinezi Chijioke – Michael Barber (2010): How the world's most improved school systems keep getting better.
http://ssomckinsey.darbyfilms.com/reports/EducationBookNov23.pdf

Munkaerő-keresleti létszám-előrejelzés 2015-ig, ágazatonként (2006): GKI Gazdaságkutató Zrt.
http://www.erak.hu/szakmak01/1%5B1%5D.1+agazati+elorejelzes+2015-ig.pdf

Nagy Katalin Gabriella (2008): A projektmódszer alkalmazási lehetőségei a magyar oktatási rendszerben. Csengőszó. Módszertani folyóirat tanítóknak, 3. sz.

Nagy László (2008): Szakmai vizsgák és tananyagok. Tartalmi megújulás, szerkezeti átalakulás, térségi együttműködés. A X. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia (Hajdúszoboszló 2008) konferencia kötete. Suliszervíz, Debrecen.

Nagy Lászlóné (2007): A projektmódszer alkalmazása a biológia tanításában. A biológia tanítása. Módszertani folyóirat, 1. sz.

Nagy Mária (2009): Tanári kompetenciák és a hátrányos helyzetű tanulók nevelése. In Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica, Eger. 36. sz.
http://nevtud.ektf.hu/files/publikaciok/aapa_nm.pdf

Nagy Mária (2010): Teher-e a pedagógusmunka? Intézményvezetői interjúk tanulságai. TÁRKI-Tudok Zrt.
http://www.tarki-tudok.hu/file/Pedteher/igazgatoi_interjuk_elemzese.pdf

Nagy Mária (szerk.) (2005): A pedagógusszakma megújításának kihívásai. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Nagy Péter Tibor (1999): Minőségek versengése. Educatio, 3. sz.
www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1406

National Reports 2005, 2007, 2009. European Commission Education & Training.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1532_en.htm

Nem tilos a különóra 2010. szeptember 13. NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkárság
http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2010/nem-tilos-a-kulonora

Németh Szilvia (szerk.) (2009): A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése. TÁRKI-Tudok Zrt.
http://www.tarki-tudok.hu/file/tanulmanyok/tanodaelemzes.pdf

Némethné Tóth Ágnes et al. (2008): Inklúzió – ahogy mi csináljuk. In Fejlesztő Pedagógia, 3. sz.
http://www.mentor-konyvesbolt.hu/fejlesztopedagogia/cikkek/2008_3_Inkluzio.pdf

Nemzeti Fejlesztési Terv I.
http://www.hefop.hu/page.php?PageID=25

Nemzeti Fejlesztési Terv regionális operatív program az óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése. Ex-post értékelés, kutatási zárójelentés I–V. kötet (2008): AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.

Nemzeti stratégiai jelentés a 1083/2006/EK 29. alapján Magyarország (határnap 2009. szeptember 30.)
http://www.nfu.hu/jelentesek

Neuwirth Gábor (2005a): A felekezeti iskolák eredményességi és „hozzáadott érték” mutatói. Educatio, 3. sz.
http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=57

Neuwirth Gábor (2005b): A középiskola néhány mutatója 2004. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Nikolov Marianne – Ottó István – Öveges Enikő (2009): Nyelv és szakma? Nyelvtanítás és nyelvtanulás a szakképző intézményekben. Oktatásért Közalapítvány, Budapest.

Nikolov Marianne – Ottó István – Öveges Enikő (2010): A nyelvi előkészítő évfolyam értékelése (2004/05 – 2008/09) Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/vilagnyelv/vny_nyek2009_jelentes_100510.pdf

OECD Educationtoday Crisis Survey 2010. The Impact of the Economic Recession and Fiscal Crisis on Education in OECD Countries (2011). OECD Directorate for Education.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-educationtoday-crisis-survey-2010_5kgj1r9zk09x-en

OKM 2009 Országos jelentés (2010): Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/orszmer2009/okm_2009_orszagos_jelentes.pdf

OKM 2009 Útmutató a 6., 8. és 10. évfolyam telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek (2009): Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/orszmer2009/2009_utmutato_6810.pdf

OKM 2010 FIT-jelentés. Útmutató a Telephelyi jelentés ábráinak értelmezéséhez (2011): Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2010_Utmutato_az_Fenntartoi_jelentes_abrainak_ertelmezesehez.pdf

Oktatásfejlesztési program az NFT II.-ben (2007–2013). Az Oktatási Minisztérium és a szakmai, társadalmi szervezetek javaslatai (2006): Oktatási Minisztérium.
http://okm.gov.hu/letolt/nft2/oktatas_fejlesztes.pdf

Oktatásstatisztikai évkönyv. Statistical yearbook of education 2009/2010 (2010): Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2009_2010_100907.pdf

Oktatásstatisztikai adatok (2009-ig): Lásd Adatbázisok, KIRSTAT-adatbázisok.

Oktatásügyi közvélemény-kutatások (1995–2009): Lásd Adatbázisok.

Orbán Viktor szerint október után nem lesz dolgunk a valutaalappal (2010): Alpokalja-Online (alon.hu).
www.alon.hu/orban-viktor-szerint-oktober-utan-nem-lesz-dolgunk-valutaalappal

Ormándi JánosKis Judit (2008): Iskolabezárások és iskolatársulások napjainkban. Fejlesztő Pedagógia, 5. sz.

Országos kompetenciamérések (2001–2009): Lásd Adatbázisok.

Országos területi helyzetkép (2008): Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium.
http://www.terport.hu/webfm_send/152

O'Shea, Mark R. (2005): From Standards to Success: A Guide for School Leaders. Alexandria, VA, ASCD.

Oslo Manual (2005): Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third edition. A joint publication of OECD and Eurostat.
http://www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf

Összefoglaló az Országos képzési jegyzék monitoring vizsgálatáról, 2008–2010 (2010): Kézirat. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.
https://www.nive.hu/kutatas_fejlesztes/szakkepzes_kutatas/download.php?filename=OKJ_monitoring_tanulmany_2008_2010_mellekletekkel.pdf

Összhangban Európával: Az EU 2020 Stratégia.
http://www.kormany.hu/download/c/e1/00000/__sszhangban_Eur__p__val___az_EU2020_Strat__gia.pdf

Paku Áron (2010): Középiskolás fiatalok időképe. Új Pedagógiai Szemle, 3–4.
http://www.epa.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_028-038.pdf

Pál Ilona (2010): Könyvpiaci/tankönyvpiaci helyzet vizsgálata, javaslatok a felmerült problémák kezelésére.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/pal_ilona_tanulmany_100504.pdf

Pála Károly (2008): A kompetencia alapú oktatás és a taneszközök. In Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/tankonyvdialogusok-100415

Palotás Zoltán (2010): Az általános iskolák, a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok pedagógiai programjainak elemzése. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Palotás Zoltán (2011): A közoktatás irányítása. In Béresné Dunai Gyöngyi (szerk.) Joggyakorlat a közoktatásban. Raabe Kiadó, Budapest.

Palócz Éva (szerk.) (2010): A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és 2010. évi kilátásai. Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára. Kopint–TÁRKI, Budapest.
http://www.kopint-tarki.hu/tanulmanyaink/2010/gszt.pdf

Pedagógus 2010. Pedagógusok időmérleg-vizsgálata. Kutatási zárójelentés (2010): TÁRKI-Tudok Zrt.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/pedagogus_2010_kutzarojel_100507.pdf

Perjés István – Vass Vilmos (2009): A kompetenciák tantervesítése. AULA Kiadó, Budapest.

Petróczi Erzsébet (2007): Kiégés – elkerülhetetlen? Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

PISA 2000 (2005): School Factors Related to Quality Equity. Results from PISA 2000. OECD.
http://www.oecd.org/dataoecd/15/20/34668095.pdf

PISA 2006. Science Competencies for Tomorrow's World. Volume 1 – Analysis (2007): OECD, Paris.
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/01/66/document_doc.phtml

PISA 2009 Results. What Makes a School Successful? Resources, Policies and Practices, examines how human, financial and material resources, and education policies and practices shape learning outcomes (2010)
http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_35845621_46567613_1_1_1_1,00.html

PISA 2009 Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában. (2010): Oktatási Hivatal, Budapest.

Polónyi István (2005): Az egyházi közoktatás néhány oktatásgazdasági sajátossága. Educatio, 3. sz.
http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=57

Private education in the European Union. Organisation, administration and the public authorities' role. (2000): Eurydice.
http://www.mp.gov.rs/resursi/dokumenti/dok161-eng-Private_education.pdf

Progress Towards the Common European Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks 2010/2011. (2011) Comission of the European Communities.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf

Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training (2006): Report based on indicators and benchmarks. Commission Staff Working Document. 16th May, SEC (2006) 639. Commission of the European Communities, Brussels.
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06.pdf

Pulay Gyula (szerk.) (2009): A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban. Állami Számvevőszék Kutató Intézete, Budapest.
http://www.econ.core.hu/file/download/pulay/felnottkepzes_2.pdf

Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Oktatás és társadalom sorozat. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Qualification Systems: Bridges to Lifelong learning (2007): Executive Summary. OECD, Paris.
http://www.oecd.org/dataoecd/24/63/38465471.pdf

Radnóti Katalin – Király Béla (2010): Mi legyen a tanárképzéssel? A tanárképzés megújításának lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00141/pdf/EPA00035_upsz__2010_5_001-015.pdf

Radnóti Katalin (2009): A természettudományi nevelés és a fizikaoktatás helyzete a 2008-as tanári felmérés tükrében. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/radnoti-katalin

Radó Péter (2010): Tankönyvpiac és tankönyvpolitika Magyarországon. Kézirat. Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

Radoszáv Miklós (2008): Jut eszembe... az iskoláztatásról. Család, Gyermek, Ifjúság, 5. sz.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 on European cooperation in quality evaluation in school education (2001/166/EC).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:060:0051:0053:EN:PDF

Reformok az oktatásban 2002–2006 (2006): Oktatási Minisztérium, Budapest.
http://www.okm.gov.hu/letolt/reformok_az_oktatasban_2002_2006_05_fejezet_nyelvoktatas.pdf

Réti Mónika (2010): A hazai közoktatási épületfejlesztési infrastrukturális programok tapasztalatai. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 6.7.2. elemi projekt.
http://tamop311.ofi.hu/6-7-2#_produktumok

Revákné Markóczi Ibolya – Bányász Emese (2006): Kutatás a középiskolában. A biológia tanítása. Módszertani folyóirat, 14. sz.

Riba István (2010): Egyetemi lemorzsolódás: a diákok elvesznek a rendszerben. HVG, október 11.
http://hvg.hu/hvgfriss/2010.40/201040_egyetemi_lemorzsolodas_menethibak

Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes. Design and Implementation Plan for the Review (2009): OECD.
http://www.oecd.org/dataoecd/17/3/44568070.pdf

Rivkin, Steven – Eric A. Hanushek – John F. Kain (2005): Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, No. 2.

Rizvi, FazalBob Lingard (2010): Globalizing education policy. Routledge, Abingdon; New York.

Rockoff, Jnah E. (2004): The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data. American Economic Review, 2.

Roma társadalom (2009): Közvélemény-kutatás, Marketing Centrum.
http://www.marketingcentrum.hu/index.php?lang=hu&page=reszletek&id=33

Rostáné Zentai Ildikó (2010): Kerettantervi akkreditáció – akkreditált kerettantervek 2005-2010. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Rozgonyi Judit (szerk.) (2009): A szakiskolai szakképzést előkészítő és a felzárkóztató oktatás a monitorozás tükrében. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.
https://www.nive.hu/kutatas_fejlesztes/szakiskolai_meresek/download.php?filename=Kutatasi_zarotanulmany_CD_20100209.pdf

Sági Matild (2010): A pedagógusok szakmai továbbfejlődésének gyakorlata nemzetközi tükörben. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.1.11. elemi projekt.

Sagi, Matild – Peter, Robert (2011): Determinants of participation in formal adult education in Europe. Pedagógia online Hungarian Educational Research Journal. I. évfolyam, 1. sz.
http://pedagogia-online.hu/herj/2011/07/matild-sagi-%E2%80%93-peter-robert-determinants-of-participation-in-formal-adult-education-in-europe/

Ságvári Bence (2009): Az IT generáció. Technológia a mindennapokban: kommunikáció, játék és alkotás. Fanta Trendriport I.
http://www.tenegen.eu/tmoodle/file.php/23/TC01Docs/Fanta_Trendriport_final_SB.doc

Samu Zoltán – Grossmann Erika (2009): Docendo discitur (tanítás útján tanulni) versus a tanítástól a tanulásig egy pedagógiai paradigmaváltás kísérlete. Csengőszó. Módszertani folyóirat, 2. sz.

Sanders, William L. – June C. Rivers (1996): Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. University of Tennessee Value Added Research and Assesment Center.
http://www.beteronderwijsnederland.nl/files/cumulative%20and%20residual%20effects%20of%20teachers.pdf

Schuller, Tom (2010): A magyar oktatási ágazat kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) rendszerének elemzése nemzetközi szemszögből.
http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1#prod_k+f+i

Second European Quality Life Survey. Overwiew (2009): Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF0902EN.pdf

Sediviné Balassa Ildikó (2008): A felsőfokú szakképzés helye és szerepe a többciklusú képzési rendszerben.
www.agr.unideb.hu/ktvbsc/doc/zarokonf/sedivine.pps

Setényi János (1999): Vevőközpontú iskola. Educatio, 3. sz.
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=27

Setényi János (2004): Mentálhigiéné – klíma – konfliktusok. Új Pedagógiai Szemle, 45. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/mentalhigiene-klima

Soltész Miklós (2010): Itt az idő, hogy megteremtsük a szociális biztonságot! In A nemzeti ügyek politikája.
http://program2010.fidesz.hu/

Somlai Péter (2010): Változó ifjúság. Educatio, 2. sz.
http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1968

Soósné Faragó Magdolna (2010): A tanárképzés új (bolognai) rendszerének bemutatása. Új Pedagógiai Szemle, 2010. 34. sz.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_050-068.pdf

Statisztikai tükör IV. évfolyam, 87. szám. 2010. augusztus 5. Központi Statisztikai Hivatal.
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/felnottkepzes0507.pdf

Stéger Csilla (2010): Initial Teacher Education in Europe After the First Decade of Bologna. Kézirat.
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=eloszoba-Tovabbkepzesek-II

Stoof, Angela (ed.) (2006): Effects of Web-based Support for the Construction of Competence Maps. Instructional Science, No. 3.

Stoof, Angela (ed.) (2007): Web-based support for constructing competence maps: design and formative evaluation. Educational Technology Research and Development, No. 4.

Svájc a legversenyképesebb, hazánk az 52. (2010): Figyelő online, szeptember 9.
http://www.fn.hu/makro/20100909/svajc_legversenykepesebb

Szabó AndreaBauer Béla (2009): Ifjúság 2008. Gyorsjelentés. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest.
www.szmi.hu/download.php?file_id=419

Szabó Péter (2009): Az informatika, az Excel táblázatkezelő és a biológia tanításának kapcsolata. A biológia tanítása. Módszertani folyóirat, 4. sz.

Szakiskolai Fejlesztési Program I. ütemének hatás- és beválásvizsgálata (2008): Zárótanulmány. Mondolat Iroda.
http://www.szakma.hu/szfp/monitoring/

Szakiskolai Fejlesztési Program II. (é. n.)
http://www.szakma.hu/

Szakmai ajánlás a többcélú, egységes óvoda-bölcsőde intézmények bevezetéséhez és működtetéséhez (2009):Írták: Szombathelyiné Nyitrai Ágnes – Bakonyi Anna – Kovácsné Bárány Ildikó. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.
http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/szombathelyineszakmaiajanlas.pdf

Szalay Balázs (2008): A korszerű és eredményes természettudomány-oktatás: elemzés a PISA-vizsgálat eredményeinek tükrében. Új Pedagógiai Szemle. 3. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/szalay-balazs-korszeru

Szebedy Tas (2005): Az új érettségi hatása a tanulási környezetre. In Kósa Barbara – Simon Mária (szerk.): Új vizsga – új tudás? Az új érettségi hatása – az iskolakezdéstől a záróvizsgáig. Az Országos Közoktatási Intézet konferenciája. (Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/5-vitaforum-erettsegi/uj-erettsegi-hatasa

Székely Anna (2009): Borítékolva. Hálapénzadási szokások. Figyelő, szeptember 24.
http://www.figyelo.hu/hetilap/20090921/boritekolva

Székely Józsefné (2009): A pedagógiai szolgáltató, támogató rendszer alakulása. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Szemerszki Marianna (2010): Frissdiplomások továbbképzése és továbbképzési stratégiái. In Diplomás pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

Szemerszki Marianna – Imre Anna (2011): A felsőoktatásba jelentkezők és felvettek. In Felsőoktatás –Adatok és tendenciák.
http://www.ofi.hu/tudastar/felsooktatas/felsooktatas-adatok

Szentirmai László (2010): Zárótanulmány. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt 7.3.2. elemi projekt.
http://tamop311.ofi.hu/7-3-2

Szondy Máté (2007): Anyagi helyzet és boldogság: kapcsolat individuális és nemzetközi szinten. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8. sz.

Szüdi János (2009): A titoktartási kötelezettség a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/szudi-janos-titoktartasi

Tajti Éva (2010): Az iskolai hiányzásról. „Melyik útra lép? Komoly most a tét …”
http://www.koloknet.hu/?1327-melyik-utra-lep-komoly-most-a-teta

TÁRKI European Social Report 2009 (2009) (ed. István György Tóth): TÁRKI, Budapest.
http://www.tarki.hu/en/research/european_social_report/european_social_report_2009_full.pdf

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2007–2013 (2007): CCI szám: 2007HU161PO008. Az Európai Bizottság 2007. július 30-án kelt, B (2007) 3742 számú határozatával elfogadva. 1. számú módosítás, az Európai Bizottság 2009. augusztus 14-én kelt, B(2009)6498 számú határozatával elfogadva.
http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007–2013. CCI szám: 2007HU05UPO001. Az Európai Bizottság 2007. szeptember 13-án kelt, B(2007)4306 számú határozatával elfogadva (2007): A Magyar Köztársaság Kormánya. TÁMOP akcióterv 2007–2013.
www.nfu.hu/download/2736/tamop_adopted_hu.pdf

Tasnádi Péter – Juhász András (2010): Hagyományok és valóság. Szükség van-e tudós tanárokra a természettudományban? Természet Világa, 1. sz.

Tatai Renáta (2009): Vita az osztályteremben. A biológia tanítása. Módszertani folyóirat, 5. sz.

Távmunkálkodók (2010): Figyelő, február 12.
http://www.figyelo.hu/hetilap/20100215/tavmunkalkodok

Teacher Evaluation (2009): Current Practices in OECD Countries and Literature Review. OECD Working Paper No 23. (ed. Marlene Isoré). OECD, Paris.

Teachers Matter (2005): Attracting, developing and retaining effective teachers. OECD.
http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_39263231_11969545_1_1_1_1,00.html

Temesi József (szerk.) (2011): Az Országos képesítési keretrendszer kialakítása Magyarországon. Nemzetközi háttér, elvi megfontolások, megvalósítási javaslatok. Szakértői összefoglaló anyag. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/beliv-okkr-press

The child care transition (2008): A league table of early childhood education and care in economically advanced countries. ­Innocenti Report Card 8.
http://www.unicef.ca/portal/Secure/Community/502/WCM/HELP/take_action/Advocacy/rc8.pdf

The OECD Innovation Strategy. Getting a head start on tomorrow (2010)
http://www.oecd.org/document/15/0,3746,en_2649_33725_45154895_1_1_1_1,00.html

The role of school leadership in the improvement of learning (2009): Tempus Public Foundation, Budapest.
http://www.tpf.hu/upload/docs/konyvtar/egyeb/leadership_tankonyv_2009_2.pdf

The Well-being of Nations (2001): The role of Human and Social Capital. OECD, Paris.

Theisens, Henno (2011): Governing Complex Education Systems. Project Plan. OECD
http://www.oecd.org/dataoecd/5/63/47414207.pdf

Thomas, Robert Murray (1998): Implementation of Educational Reforms. In Postlethewait, T et al. (eds.): The complete encyclopedia of education (CD-ROM). Elsevier Science, Oxford.

Tomasz Gábor (2008): Oktatási intézmények a magánszférában I. és II. Taní-tani, 13–14. sz.
http://www.tani-tani.info/084tomasz

Tomasz Gábor (2009): A sokszínű magániskolák. Iskolakultúra, 12. sz.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00143/pdf/2009-12.pdf#page=35

Tót Éva (2008): Tanulási környezetek. Educatio, 2. sz.
http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/710

Tót Éva (2010): A nem formális és informális tanulás elismerésével kapcsolatos uniós állásfoglalások és a külföldi tapasztalatok hasznosítása a felsőoktatási validációs/tudás elismerési modell-fejlesztésben. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Tóth István György (2010): Jövedelemeloszlás a konszolidációs csomagok és a válságok közepette Magyarországon. In Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2010. TÁRKI, Budapest.

Tóth István György – Medgyesi Márton (2010): Jövedelemeloszlás és megélhetési nehézségek a konszolidációs csomagok és válságok közepette Magyarországon. In Fazekas Károly – Molnár György (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2010. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet – Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

Tóth István János (2008): A magyar neveléstudomány tudományos aktivitásának felmérése empirikus eszközökkel. Kézirat. Oktatási Kerekasztal.
http://www.oktatasikerekasztal.hu/hattertanulmanyok/07/toth_nevelestudomany.pdf

Tóth Olga (1997): Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban. In Lévai Katalin – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. TÁRKI–MüM, Budapest.

Török Ádám (2006): Stratégiai ágazatstratégia nélkül? Savaria University Press, Szombathely.

Török Balázs (2006): Felnőttkori tanulás – célok és akadályok. Educatio, 2. sz.
http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=61

Török Balázs (2008): A tanulási életút támogatásának lehetőségei. In Györgyi Zoltán (szerk.): Az integráció érdekében. Kutatás közben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Török Balázs (2010): Az akkreditált iskolaadminisztrációs rendszerek bevezetésének tapasztalatai. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.4.2. elemi projekt.

Új kiegyezést! Haladást – biztonságot – demokráciát! (2009): A Magyar Szocialista Párt kongresszusa, Budapest. 2009. december 12.
http://www.mszp.hu/sites/default/files/haladast_biztonsagot_demokraciat.pdf

Új közoktatási törvénykoncepció tervezet (2010):Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Közoktatási Munkacsoport. Budapest.

Új Magyarország Fejlesztési Terv Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007–2013. Foglalkoztatás és növekedés (2007): A Magyar Köztársaság Kormánya.
http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2

Utasi Ágnes (2004): Feláldozott kapcsolatok – a magyar szingli. MTA Politikatudományi Intézet, Budapest.

Vágó Irén (2000): Az oktatás tartalma. In Jelentés a magyar közoktatásról 2000 (szerk. Halász Gábor –Lannert Judit). Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Vágó Irén (2003): Az oktatás tartalma. In Jelentés a magyar közoktatásról 2003 (szerk. Halász Gábor – Lannert Judit). Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/vago-iren-5-oktatas

Vágó Irén (2005): Felfelé terjeszkedő óvodáztatás, stagnáló hozzáférés. Educatio, tél.
http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=59

Vágó Irén (2007): Nyelvtanulási utak Magyarországon. In Vágó Irén (szerk.): Fókuszban a nyelvtanulás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/fokuszban-nyelvtanulas/vago-iren-nyelvtanulasi

Vágó Irén (2008): A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai hozzáférése, az együttnevelés intézményi környezete. In Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.): A küszöbön. Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest.
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=10:a-küszöbön&Itemid=140

Vágó Irén (2009): A központi oktatásirányítás szabályozási tevékenységének, fejlesztéspolitikájának és a mainstream iskolai gyakorlatnak a bemutatása. In Szegedi Eszter (szerk.): Oktatás és Képzés 2010 műhelybeszélgetések 2008. Tempus Közalapítvány, Budapest.

Vágó Irén – Vass Vilmos (2006): Az oktatás tartalma. In elentés a magyar közoktatásról 2003 (szerk. Halász Gábor – Lannert Judit). Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/vago-iren-vass-vilmos-5

Vágó Irén – Labáth Ferencné (2008): Az Óvodai nevelés országos alapprogramjával kapcsolatos kutatás zárójelentése. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/onap_zt_080703.pdf

Válságmozgás (2010): Figyelő, július 29.
http://www.figyelo.hu/hetilap/20100726/valsagmozgas

Változások az Országos kompetenciamérések skáláiban (2011): Oktatási Hivatal
http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/orszmer2010/valt_orszmer_skala_110228.pdf

Vámos Ágnes (2003): A magyarországi nemzetiségi oktatás rendszere. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest.

Van de Kaa, D. J. (1980): Recent Trends in Fertility in Western Europe. In Hiorns, R. W. (ed.): Demographic Patterns in Developed Societies, Taylor and Francis, London.

Varga Júlia (2000): A közoktatás-finanszírozási rendszer hatása az egyenlőségre, 1990–1997. Közgazdasági Szemle, 7–8. sz.

Varga Júlia (2007): Kiből lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus elemzése. Közgazdasági Szemle, 7–8. sz.

Varga Júlia (2008): Az iskolaügy intézményrendszere, finanszírozása. In Fazekas Károly Köllő János Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. Ecostat, Budapest.

Varga Júlia (2009): A tanárok elosztása a különböző szociokulturális hátterű tanulókat tanító iskolák között. In Fazekas Károly (szerk.): Oktatás és Foglalkoztatás. KTI Könyvek 12. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet.

Varga Júlia (2010): Mennyit ér a diploma a kétezres években Magyarországon? Educatio, 3. sz.
http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1987

Vári Péter et al. (2002): Gyorsjelentés a PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/gyorsjelentes-pisa-2000

Vass Vilmos (2007a): A kulcskompetenciák fejlesztése és értékelése. In Krémó Anita (szerk.): Oktatás és Képzés 2010. Műhelybeszélgetések 2007. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.

Vass Vilmos (2007b): Az oktatás tartalma mint fejlesztési eszköz. Új Pedagógiai Szemle 6. sz.
http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tartalma-mint

Vass Vilmos (2008): A kulcskompetenciák fejlesztése témájú nemzetközi klaszter és a hozzá kapcsolódó PLA-k 2008. évi tevékenysége. In Szegedi Eszter (szerk.): Oktatás és Képzés 2010. Műhelybeszélgetések 2008. Tempus Közalapítvány, Budapest.

Veres Pál (2009): A közoktatáson kívüli alrendszerekben zajló folyamatok. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Veroszta Zsuzsanna (2009): A hallgatói tanulási stratégiák sokfélesége. Felsőoktatási Műhely III. sz.

Veroszta Zsuzsanna (2010): A munkaerő-piaci sikeresség dimenziói frissdiplomások körében In Diplomás pályakövetés IV. Frissdiplomások 2010. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

Vezetékes gyorsjelentés 2010. október (2010): Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.
http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=25575

Vezetői összefoglaló (2010): Információs Társadalom- és Hálózatkutató Központ.
http://www.ithaka.hu/Kutatas/EU_Kids_Online

Vignoles, Anna et al. (2000): The Relationship Between Resource Allocation and Pupil Attainment. A Review. Centre for the Economics of Education, Discussion Paper, DP 02. London School of Economics and Political Science, London.

Wiggins, Grant – Jay McTighe (2005): Understanding by Design. Alexandria, VA, ASCD.

Wintrobe, Ronald (2006): Rational extremism: the political economy of radicalism. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

Wolter, Stefan C. – Stefan Denzler (2003): Wage Elasticity of the Teacher Supply in Switzerland. IZA Discussion Paper No. 733. Available at SSRN.
http://ssrn.com/abstract=391984

World Internet Project (2009):
http://www.digitalcenter.org/WIP2009/WorldInternetProject-FinalRelease.pdf

Wößmann , Ludger – Martin R. West (2002): Class-Size Effects in School Systems Around the World: Evidence from Between-Grade Variation in TIMSS. European Economic Review, 50.

Wurzburg, Gregory (2010): Making reform happen in education. In Making reforms happen. Lessons form OECD countries. OECD, Paris.
http://www.oecd.org/dataoecd/15/12/46159078.pdf

Youth neither in employment nor education and training (NEET) (2011): Presentation of data for the 27 Member States. Europen Commission. Europe 2020: Employment Policies. INDIC/04/2011/EN
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=5&policyArea=81&subCategory=115&country=0&year=0&advSearchKey=emcoopinioncontributions&mode=advancedSubmit&langId=en

Zachár László (2009): A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói. In Singer Péter (szerk.): Felnőttoktatás és -képzés iskolarendszerben és azon kívül. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
http://www.ofi.hu/tudastar/felnottoktatas-kepzes/felnottkepzes-rendszere

Zsolnai Anikó (2009): Értékek és értékpreferenciák az európai és a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, 10. sz.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00141/pdf/2009-10.pdf#page=3

Zsolnai József (1996): Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tags: 
Mozgatva: 
0
Prefix: 

Támogatók

OFI

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.