Alkalmazott informatika tanterv 1–4. osztály

wadmin | 2009. jún. 17.

Pányiné Segesdi Nóra

Alkalmazott informatika tanterv 1–4. osztály

A tanterv nem véletlenül kapta az „Alkalmazott informatika” elnevezést, mivel nem egyetlen, „hagyományos” tantárgyhoz kötődik. Fő feladata a kisiskolások informatikai eszközökkel történő készségfejlesztése, ezzel a tananyag elsajátításának segítése. A tanulói tevékenység elrendezésénél, kiválasztásánál maximálisan figyelembe vettük a tantárgyi koncentrációt: a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a környezetismeret, ének-zene, testnevelés és a rajz tantárgyak tananyagát.
A készségfejlesztés folyamatában az informatikai eszközök használata közben sajátítják el a tanulók az informatika-alkalmazói, infotechnológiai, infokommunikációs és könyvtár-informatikai ismereteket.
A tanmenet összeállításánál természetesen meghatározóak az intézmény tárgyi feltételei (a rendelkezésre álló számítógépek paraméterei, illetve a szoftverek). A tanterv heti 1 órára készült, de igazán hatékony készségfejlesztést az osztályteremben elhelyezett, a tanórákon is folyamatosan alkalmazott, sokféle tevékenységbe ágyazott számítógép-használattal érhetünk el. Ez magyarázza az egyes óráknál feltüntetett többféle tevékenységet, és a tananyag-elrendezés százalékos jelölését.
Nevelési céljaink elérése érdekében fontos, hogy a tanulók a gépeknél csoportosan vagy párosával dolgozzanak.

Az alkalmazott informatika tanításának célja, feladatai

 • Az alkalmazott informatika segítségével fejlődjenek és mélyüljenek a tanulók alapvető képességei és készségei (írási-, olvasási-, számolási-, beszéd-, mozgás-, logikai-, zenei-, rajz- és manuális készségük).
 • Fejlődjön nyelvi- és képi kommunikációs készségük.
 • Fejlődjön mozgásos kifejezőkészségük, mozgáskultúrájuk, térbeli tájékozódási képességük.
 • Bontakozzék ki kreativitásuk, fantáziájuk.
 • Sajátítsák el az önművelés informatikai módszerei, eszközei használatának készségét annak érdekében, hogy informatikai szemléletük mind jobban kiszélesedjen. Lássák az informatikai eszközök szerepét, fontosságát.
 • Legyenek nyitottak, érdeklődők az új iránt, legyen szándékukban azt felhasználni, befogadni.
 • Alakuljon ki igényük a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére.
 • Mélyüljön tanulóinkban az a tudat, hogy az informatika az alapműveltség része. Legyen természetes számukra, hogy ismereteiket és feladataikat informatikai eszközökkel szerzik illetve oldják meg.
 • Fejlődjön algoritmizáló és tervező készségük, valamint problémamegoldó gondolkodásuk.
 • Ismerjék meg a legelemibb számítástechnikai és informatikai alapfogalmakat.
 • Az önálló ismeretszerzés érdekében játékosan sajátítsák el a számítógép-kezelés alapjait. Mozogjanak otthonosan számítógépes környezetben: tudják alapszinten kezelni azokat a szoftvereket és programokat, amelyekkel kapcsolatba kerülnek.
 • Éljék meg az önálló számítástechnikai produktum létrehozásának élményét.
 • Tudjanak társaikkal kooperálva, elgondolásaikat összehangolva együttműködni.
 • Ismerjék és tartsák be a számítástechnikai eszközök biztonságos kezelésének szabályait, gyakorolják a fegyelmezett feladatmegoldást.

A tanulók értékelése

Az értékelés – folyamatos ellenőrzés mellett – szöveges értékeléssel valósul meg.
Félévkor és év végén részletes szöveges értékelést adunk, a havi visszacsatolás pedig három kategóriában történik:

 1. a tanuló az ismereteket képes önállóan alkalmazni;
 2. a tanuló az ismereteket segítséggel képes alkalmazni;
 3. a tanuló az ismereteket nem képes alkalmazni.

A tanulók értékelésének szempontjai:

 • tanórai tevékenysége (eredményesség, fegyelem, aktivitás)
 • kreativitás, egyéni megoldások
 • kooperativitás társaival, tanárával
 • előrehaladás, önmagához mért fejlődés.

Speciális tárgyi feltételek

 • számítógépes szaktanterem (csoportbontásban 2 tanuló gépenként),
 • számítógép az osztályteremben,
 • szoftverek:
  • Manó ABC,
  • Manó Olvasás,
  • Manó Matek,
  • Manó Kaland,
  • Mesevilág,
  • Comenius Logo,
  • rajzolóprogram (pl.: Drawing for Children),
  • LogoWr-programok (Etesd, Etesd2, Zenélő teknőc),
  • „Játszóház”,
  • Dinamikus olvasás,
  • Ablak-Zsiráf,
  • Süni Suli,
  • Varázslatos emberi test,
  • A Budapesti Állatkert,
  • Anyanyelv alsósoknak,
  • „Hibbey” magyar és matematika gyakorló program
 • nyomtatási lehetőség,
 • internet-elérés,
 • iskolai könyvtár,
 • könyvek:
  • Stuur-Turcsányiné: Comenius Logo. Játék és programozás. Kossuth Kiadó, 1998.
  • Játsszunk együtt… informatikát! (feladatgyűjtemény, szerk.: Kőrösné Mikis Márta.) Calibra-Műszaki Kiadó, 1993.
  • Ablak-Zsiráf
  • Füzesiné-Ridzi Gizella: Informatika kisiskolásoknak. 1. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
 • Compurobot (programozható jéték),
 • Informatikai készségfejlesztő játékok és eszközeik (http://www.oki.hu/cikk.php?kod=gyermek-Panyine-informatikai.html)

A szoftverek tartalmáról, beszerzési lehetőségeiről tájékozódhatunk az OKI multimédia kalauzából: http://www.oki.hu/cikk.php?kod=informatika-korosne-multimedia.html

Óraterv évfolyamonként az egyes területek százalékos arányában

Fejlesztési területek 1. évfolyam (%) 2. évfolyam (%) 3. évfolyam (%) 4. évfolyam (%)
Nyelvi, szövegalkotási és beszédkész-ség fejlesztése informatikai eszkö-zökkel
(1. fejlesztési terület)
≈45 ≈30 ≈25 ≈20
Matematikai, számolási készség fej-lesztése informatikai eszközökkel
(2. fejlesztési terület)
≈10 ≈15 ≈15 ≈15
Zenei készség fejlesztése informatikai eszközökkel
(3. fejlesztési terület)
≈5 ≈10 ≈10 ≈10
Algoritmizáló készség, gondolkodás, logika, lateralitás, memória fejlesztése informatikai eszközökkel
(4. fejlesztési terület)
≈30 ≈35 ≈30 ≈30
Vizualitás, rajzkészség, finom-motorika, formaérzék fejlesztése in-formatikai eszközökkel
(5. fejlesztési terület)
≈10 ≈10 ≈20 ≈25
Évi óraszám: 37 37 37 37
Heti óraszám: 1 1 1 1

A fejlesztési területek részletes lebontása

1. osztály

1. fejlesztési terület: Nyelvi, szövegalkotási és beszédkészség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • a kis- és nagybetűk felismerése
 • a betűk összeolvasása
 • hanganalízis
 • hangok, betűk differenciálása
 • magánhangzók, mássalhangzók gyakorlása
 • szavak kirakása betűkből
 • szavak, mondatok, rövid szövegek írása szövegszerkesztő használatával
 • szó- és szövegértés fejlesztése
 • szóbeli szövegalkotás
 • mesekönyv készítése
 • a saját készítésű mesék, mesekönyvek dramatizálása
 • hiányos mondatok kiegészítése
 • mondatok sorbarendezése
 • könyvtári ismeretek, gyermeklexikonok használata, betűrend

2. fejlesztési terület: Matematikai, számolási készség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • párosítások, válogatások adott szempontok alapján
 • halmazok, mennyiségek összehasonlítása
 • számlálás 10-ig, 20-ig, kitekintés 100-ig
 • számjegyek, műveleti jelek felismerése, alkotása számítógéppel
 • sorozatok folytatása
 • szabályjátékok számítógéppel
 • számok bontása, műveletek 20-ig
 • geometriai ismeretek mélyítése számítógéppel

3. fejlesztési terület: Zenei készség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • hangok felismerése (emberek, állatok, tárgyak, gépek, hangszerek) számítógéppel

4. fejlesztési terület: Algoritmizáló készség, gondolkodás, logika, lateralitás, memória fejlesztése informatikai eszközökkel

 • irányok gyakorlása robotjátékokkal
 • jelek, különböző jelkészletek megismerése
 • jelek, piktogramok alkotása
 • tájékozódás térben, síkban, képernyőn
 • formák algoritmusokra bontása, kirakása irányok meghatározásával
 • rész-egész viszonya
 • több lehetséges megoldás keresése
 • több utasítás memorizálása
 • utasítások ellentéte
 • anyagok tulajdonságai, csoportosításuk

5. fejlesztési terület: Vizualitás, rajzkészség, finommotorika, formaérzék fejlesztése informatikai eszközökkel

 • formák egymáshoz rendelése, kirakása
 • képek alkotása különböző szempontok szerint
 • nyomtatott képek színezése, egérmozgatás gyakorlása
 • ünnepi képek tervezése számítógéppel
 • meseillusztrációk készítése számítógéppel

2. osztály

1. fejlesztési terület: Nyelvi, szövegalkotási és beszédkészség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • a hosszú hangok gyakorlása
 • elválasztás, szótagolás
 • ünnepi üdvözlőszövegek szerkesztése
 • „másképp ejtjük, másképp írjuk” gyakorlása
 • szövegalkotás élmények, képvázlat alapján
 • szóbeli szövegalkotás saját alkotású képekről
 • daloskönyv készítése dalszöveggel számítógéppel
 • mesekönyv szerkesztése képaláírással számítógéppel
 • a saját készítésű mesék, mesekönyvek dramatizálása
 • gyermeklexikon használata
 • hiányos mondatok kiegészítése
 • mondatfajták gyakorlása
 • mondatok sorbarendezése

2. fejlesztési terület: Matematikai, számolási készség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • műveletek 20-as, 100-as számkörben
 • római számok gyakorlása számítógéppel
 • sorrendiség (zárójel használata)
 • maradékos osztás gyakorlása számítógéppel
 • mérések számítógéppel és anélkül

3. fejlesztési terület: Zenei készség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • ismert dalok lejátszása számítógéppel
 • új dal tanítása a számítógépnek szolmizálás, ritmizálás után

4. fejlesztési terület: Algoritmizáló készség, gondolkodás, logika, lateralitás, memória fejlesztése informatikai eszközökkel

 • robotjátékok, irányok gyakorlása (térben, síkban, számítógéppel)
 • jelek, piktogramok gyűjtése, csoportosítása
 • szabályjátékok a Logo-teknőccel
 • képek elemekre, algoritmusokra bontása
 • tevékenység elemekre, algoritmusokra bontása
 • ábra leírása irányított nyilakkal, majd rajzolóprogrammal
 • robot irányítása
 • több utasítás megjegyzése, végrehajtása
 • utasítások ellentéte
 • részekből egész szintetizálása

5. fejlesztési terület: Vizualitás, rajzkészség, finommotorika, formaérzék fejlesztése informatikai eszközökkel

 • jelek tervezése, rajzolása
 • pontok összekötéssel, képek színezése, egérmozgás gyakorlása
 • családfa rajzolása számítógéppel
 • ünnepi üdvözlőlapok készítése számítógéppel
 • élmény alapján képkészítés számítógéppel
 • daloskönyv képekre bontása számítógéppel
 • illusztráció készítése számítógéppel szócikkhez, képhez, meséhez

3. osztály

1. fejlesztési terület: Nyelvi, szövegalkotási és beszédkészség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • rövid szövegek alkotása, élmények, képek, szócikkek alapján
 • mesekönyv készítése, párbeszéd alkalmazásával számítógéppel
 • a saját készítésű mesék, mesekönyvek dramatizálása
 • szófajok: főnévek, igék, melléknevek, számnevek gyakorlása
 • vázlatkészítés után szövegalkotás számítógéppel
 • ünnepi üdvözlőlap készítése, szövegezése számítógéppel
 • gyereklexikon használata
 • gyorsolvasási program használata
 • keltezés gyakorlása számítógéppel
 • tevékenység algoritmizálása zörejsor alapján, hozzá szövegalkotás

2. fejlesztési terület: Matematikai, számolási készség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • összeadás, kivonás 1000-es számkörben
 • római számok gyakorlása számítógéppel
 • római számok tervezése számítógéppel
 • írásbeli műveletek számítógéppel
 • mérések (űrmérték, hosszmérték, tömegmérés) számítógéppel
 • törtek, törtrészek gyakorlása számítógéppel
 • geometria, tükrözések, szimmetria gyakorlása számítógéppel

3. fejlesztési terület: Zenei készség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • ismert dalok lejátszása számítógéppel
 • ritmusértékek gyakorlása számítógéppel
 • új dalok tanítása a számítógépnek
 • éneklés kánonban számítógéppel

4. fejlesztési terület: Algoritmizáló készség, gondolkodás, logika, lateralitás, memória fejlesztése informatikai eszközökkel

 • teknőcrejtvények robotnyelven, nyilakkal, formákkal
 • robotjátékok, versenyek
 • helyes algoritmus kiválasztása több közül
 • hibás algoritmus javítása adott ábrához
 • római számok tervezése Logo nyelven
 • ismétlések Logo-ban
 • ismétlések Logo-ban toll felemelésével
 • utasítások ellentéte
 • ritmusértékek tervezése Logo-ban
 • tevékenységek algoritmusokra bontása zörejsor alapján

5. fejlesztési terület: Vizualitás, rajzkészség, finommotorika, formaérzék fejlesztése informatikai eszközökkel

 • családfa rajza feliratokkal, számítógéppel
 • meseillusztráció tervezése számítógéppel
 • nyomtatott képek színezése
 • illusztráció gyereklexikon szócikkéhez számítógéppel
 • ünnepi üdvözlőlap készítése számítógéppel
 • illusztráció dalszöveg alapján számítógéppel
 • zörejsorhoz piktogramok készítése számítógéppel
 • virág részei feliratokkal, emberábrázolás számítógéppel
 • szimmetrikus formák tervezése tükrözéssel, számítógéppel

4. osztály

1. fejlesztési terület: Nyelvi, szövegalkotási és beszédkészség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • magánhangzó, mássalhangzó, szótő, toldalékok, összetett szavak ismétlése számítógéppel
 • szófajok: főnév, ige, melléknév, számnév ismétlése számítógéppel
 • igemódok, gyakorlása, helyesírásuk számítógéppel
 • könyvtárhasználat: lexikonok, internet használat
 • betűk számítógépes tervezése után szóalkotás
 • vázlat, mesekönyv készítése párbeszéddel számítógéppel
 • a saját készítésű mesék, mesekönyvek dramatizálása
 • zörejsor alapján szövegalkotás számítógéppel
 • reklám tervezése, készítése számítógéppel
 • gyorsolvasás számítógéppel
 • ünnepi üdvözlőlap szövegszerkesztővel
 • képaláírások szerkesztése saját készítésű diaképekhez számítógéppel

2. fejlesztési terület: Matematikai, számolási készség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • ismétlés műveletek 1000-es számkörben számítógéppel
 • műveletek 10 000-es számkörben számítógéppel
 • negatív számok gyakorlása számítógéppel
 • geometriai fogalmak számítógéppel (nagyítás, kicsinyítés, tükrözés, elforgatás)
 • sorozatok, szabályjátékok, nyitott mondatok

3. fejlesztési terület: Zenei készség fejlesztése informatikai eszközökkel

 • szolmizálás, ritmizálás után új dal tanítása a számítógépnek
 • kánon éneklés számítógéppel

4. fejlesztési terület: Algoritmizáló készség, gondolkodás, logika, lateralitás, memória fejlesztése informatikai eszközökkel

 • nagybetűk tervezése Logo-ban
 • eljárások, mentés Logo-ban
 • rajzok ismétléssel, elforgatással Logo-ban
 • számegyenes tervezése Logo-ban (negatív számokkal)
 • tevékenység ábrázolása piktogramokkal számítógéppel
 • diafilm készítése a piktogramok összefűzésével
 • összetettebb ábra tervezése strukturált programozással Logo-ban
 • Logo projekt továbbszerkesztése Paint-ben
 • parkettázás Paint programmal
 • animáció tervezése Logo-ban

5. fejlesztési terület: Vizualitás, rajzkészség, finommotorika, formaérzék fejlesztése informatikai eszközökkel

 • piktogramok tervezése számítógéppel
 • csipkés terítők tervezése, színezése Logo-nyelven
 • ünnepi üdvözlőlap tervezése Logo-ban
 • reklámhoz effektek tervezése
 • álruhák tervezése Logo-ban
 • háttér tervezése rajzolóprogrammal Logo-projekthez
 • képalkotás geometriai transzformációkkal számítógéppel
 • emberábrázolás számítógéppel
 • mesekönyv illusztrálása számítógéppel
Követelmények a 4. osztály végén
 • Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét.
 • Ismerje és tartsa be az egészség-, vagyon- és balesetvédelemmel kapcsolatos szabályokat.
 • Tudjon egyszerű folyamatokat algoritmikus elemekre bontani.
 • Ismerje a Logo programnyelv legfontosabb építőelemeit.
 • Tudjon a megismert programokkal egyszerű produktumot (szöveget, rajzot) létrehozni.
 • Ismerjen és értelmezzen egyszerű jeleket, piktogramokat.
 • Ismerje a számítógép legfontosabb részeinek nevét, a legalapvetőbb informatikai fogalmakat.
 • Tudja az alkalmazott programokat elindítani, használni, bezárni.
 • Ismerje az alfanumerikus billentyűzetet, tudja az egeret kezelni.
 • Alapszinten tudjon tájékozódni grafikus környezetben.

Alkalmazott informatika tanmenetek 1–4. évfolyam

1. évfolyam (pdf, 128 KB)
2. évfolyam (pdf, 142 KB)
3. évfolyam (pdf, 137 KB)
4. évfolyam (pdf, 120 KB)

 

Webra folder: 
Tags: 
Mozgatva: 
0
Prefix: 

Támogatók

OFI

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.